Etnologija Slovenije 2

Etnologija Slovenije 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Zavratnik Veronika, izr. prof. dr. Habinc Mateja

Pregled raziskovanja tradicionalnih gospodarskih kultur na Slovenskem v preteklosti in sodobnosti. Temeljni pojmi v zvezi z razvojem in družbenim položajem agrarnih in neagrarnih gospodarskih kultur.

Na vajah se študentje podrobneje seznanijo z izbranimi gospodarskimi panogami in njihovimi vzročnimi povezavami z drugimi področji življenja tako v posameznih obdobjih zgodovinskega razvoja kot tudi v sodobnosti. Poseben poudarek je na seznanjanju s tehnološkimi postopki in delovnimi procesi, v ospredju so tudi vprašanja delitve dela po spolu, starosti, družbeni, etnični in drugih pripadnostih.

1. Inja Smerdel, Prelomna in druga bistvena gospodarska dogajanja v zgodovini agrarnih panog v 19. stoletju na Slovenskem. V: Slovenski etnograf let. 33/34, 1988/90, str. 25-60.
2. Maja Godina Golija, Prehranski pojmovnik za mlade. Maribor 2006: Aristej.
3. Janja Žagar, Oblačilni videz: govorica brez besed. V: Nadja Terčon in Iris Furlan, ur., Obleka po meri človeka: oblačila in obutev v preteklosti: zbornik strokovnih prispevkov za mentorje zgodovinskih krožkov. Ljubljana 2007: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Komisija za delo zgodovinskih krožkov, str. 13-21.
4. Branislava Vičar, Banalni nacionalizem, nacionalni simboli in koncept avtohtone vrste. V: Traditiones let. 47, št. 2, 2018, str. 131–151.
5. Mateja Habinc, Jernej Mlekuž, ur., Venček domačih. Predmeti, Slovencem sveti. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2015. V: Traditiones [Elektronski vir] let. 45, št. 3, 2016, str. 17-22.
6. Valdimar Tr. Hafstein, The Politics of Origins: Collective Creation Revisited. V: Journal of American Folklore let. 117, št. 465, 2004, str. 300-315.
7. Thomas K. Schippers, Od predmetov do simbolov: Spreminjajoče se perspektive pri preučevanju materialne kulture v Evropi. V: Etnolog let. 12, 2002, str. 25–137.
8. Marija Makarovič, Kmečko gospodarstvo na Slovenskem. Ljubljana 1978: Mladinska knjiga.
9. Janez Bogataj, Domače obrti na Slovenskem. Ljubljana 1989: Državna založba Slovenije.
10. Jernej Mlekuž, ur., Venček domačih: Predmeti, Slovencem sveti. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU 2015.