Jezikv oglasnih besedilih

Jezikv oglasnih besedilih

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Polajnar Lenarčič Janja

Temeljni in specifični pragmalingvistični in besediloslovni pojmi z vidika besediloslovja in tržne komunikacije: komunikacijski model, sporazumevalne okoliščine, persuasivna besedila in njihova besedilna funkcija, oglasno sporočilo kot besedilna vrsta, izhodiščna in ciljna kultura, stilna sredstva (jezikovna, parajezikovna in nejezikovna).
Posamezne persuasivne besedilne vrste oz. oblike tržnega komuniciranja s stilističnega, strukturnega, semiotičnega in medkulturnega vidika (televizijski oglas, radijski oglas, plakat, časopisni oglas, oblike internetnega oglaševanja, internetne strani podjetja, ipd.).
Temelje metode analize jezikovnih, nejezikovnih ter parajezikovnih sredstev v oglasnih sporočilih: multikodalna transkripcija, pragmalingvistična analiza, analiza govora itd.
Kreativne ter produkcijske faze izdelave oglasov.
Problemsko reševanje praktičnih (izdelava kampanje) ter raziskovalnih vprašanj.

- Janich, Nina (52010): Werbesprache. Ein Arbeitsbuch. Tübingen: G. Narr.
- Janich, Nina (ur.) (2012): Handbuch Werbekommunikation : sprachwissenschaftliche und interdisziplinäre Zugänge, (UTB). Tübingen: Francke.
- Römer, Ruth (61980): Die Sprache der Anzeigenwerbung. Düsseldorf: Schwann.
- Baldry, Anthony/ Thibault, Paul J. (2005): Multimodal Transkription and Text Analysis. A multimedia toolkit and coursebook. London: Equinox.
- Brinker, Klaus (2005): Linguistische Textanalyse. Berlin: Erich Schmidt.