Pesniški modernizem in postmodernizem

Pesniški modernizem in postmodernizem

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kos Matevž

Predavanje podaja teoretičen uvod v razumevanje tradicionalne in moderne poezije, obenem pojasnjujejo vsebino in historiat pojmov, kot so moderna, modernizem, postmoderna, postmodernizem, tradicionalno, sodobno. Zgodovinski del sledi začetkom moderne poezije na Slovenskem (Murn, Kosovel, Podbevšek), razvoju modernizma v obdobju med obema svetovnima vojnama in nato posebnostim in radikalizaciji modernizma ter prehodu iz modernizma v postmodernizem v drugi polovici 20. stoletja. Slovenski avtorji so obravnavani v kontekstu literarnozgodovinskih prelomov in poetoloških metamorfoz znotraj evropskega oz. svetovnega pesništva. Predavanja se sklenejo z vpogledom v aktualno pesniško produkcijo in s kritično-analitično obravnavo različnih interpretativnih modelov in teoretsko-filozofskih razlag modernističnega in postmoderničnega pesništva.

- Mario Andreotti, Die Struktur der modernen Literatur. Bern in Stuttgart 1990 (2. izd.). 275 str.
- Hans Bertens, The Idea of the Postmodern. A History. London in New York 1995. 284 str.
- Rainer Emig, Modernism in Poetry. Motivations, Structures and Limits. London in New York 1995. 270 str.
- Hugo Friedrich, Struktura moderne lirike. Ljubljana 1972. 380 str.
- Niko Grafenauer, Odisej v labirintu. Eseji o slovenskem pesništvu. Ljubljana 2001. 519 str.
- Janko Kos, Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana 2001. 417 str.
- Matevž Kos, Prevzetnost in pristranost. Ljubljana 1996. 222 str.
- Matevž Kos, Fragmenti o celoti: poskusi s slovenskim pesništvom, (Zbirka Novi pristopi). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2007. 289 str.
- Matevž Kos, The modern adaptation of the Orpheus myth in the poetry of Veno Taufer. Interlitteraria, 2008, 13, vol. 2, str. 344–355.
- Matevž Kos, Vprašanje o Podbevškovem "pesniškem molku". Jez. slovst., 2009, letn. 54, št. 5, str. 3–¬13.
- Brian McHale, Constructing Postmodernism. London in New York 1992. 342 str.
- Boris Paternu, Obdobja in slogi v slovenski književnosti. Ljubljana 1989. 237 str.
- Dušan Pirjevec, Vprašanje o poeziji / Vprašanje naroda. Maribor 1978. 139 str.