Studijski programi druge stopnje

Oddelek za sociologijo

Magistrski dvopredmetni študijski program druge stopnje Sociologija kulture

Vsebine

Drugostopenjski dvopredmetni magistrski program Sociologija kulture je namenjen širokemu družboslovno-humanističnemu in teoretsko izostrenemu študiju kulture. Študenti in študentke po končanem študiju pridobijo znanja, ki jih usposabljajo za samostojno vodenje, organiziranje, analiziranje in raziskovanje sodobnih kulturnih fenomenov in družbenih pojavov. Zaposlitvene možnosti, ki predvidevajo bodisi izstop iz programa bodisi nadaljevanje na tretjo stopnjo, so v programu povezane s pridobivanjem nadgradnje temeljnih teoretskih, metodoloških in epistemoloških osnov oziroma konkretnih veščin praktičnega apliciranja znanj in analitskih pristopov. Poseben poudarek v programu je namenjen interdisciplinarnosti v raziskovanju in razvijanju praktičnih izpeljav kulturne analize za potrebe širokega spektra kulturnih organizacij, zavodov, medijskih in založniških hiš, svetovalnih služb in agencij, javnih ustanov in nevladnih organizacij.

Učni izidi študentov se sprotno preverjajo z vključevanjem študentk in študentov v organizacijo kulturnih projektov in realizacijo raziskovalnih projektov v času študija. 

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Epistemologija humanistike in družboslovja 15 15 0 0 5 zimski
Metodologija sociološkega raziskovanja 15 15 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 10
Strokovni izbirni predmeti 2 10
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Izbrane teme iz sociologije globalizacije 40 20 0 0 10 zimski
Medijski in kulturni študiji 40 20 0 0 10 letni
Primerjalna religiologijo z uvodom v religiologijo 40 20 0 0 10 zimski
Sociologija spola in spolnosti 40 20 0 0 10 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Nacionalizmi, rasizmi in politike spola 10 20 0 0 5 zimski, letni
Spol in religije 10 20 0 0 5 zimski, letni
Spol in telo 10 20 0 0 5 zimski, letni
Vizualna kultura in spol 10 20 0 0 5 zimski, letni
Zgodovina filmske teorije 10 20 0 0 5 zimski, letni
2. letnik P S V D KT Semester
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 letni
Raziskovalni seminar 0 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Zunanji izbirni predmeti 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Nacionalizmi, rasizmi in politike spola 10 20 0 0 5 zimski, letni
Spol in religije 10 20 0 0 5 zimski, letni
Spol in telo 10 20 0 0 5 zimski, letni
Vizualna kultura in spol 10 20 0 0 5 zimski, letni
Zgodovina filmske teorije 10 20 0 0 5 zimski, letni

Sodelavke in sodelavci oddelka