Studijski programi prve stopnje

Oddelek za sociologijo

Navodila za izdelavo Magistrskega dela na drugostopenjskih magistrskih študijskih programih.

Navodila za izdelavo Magistrskega dela na drugostopenjskih magistrskih študijskih programih

Magistrsko delo je samostojno pripravljeno raziskovalno (empirično ali teoretično) besedilo, s katerim študent/-ka pokaže, da je sposoben/-na samostojne obravnave izbrane sociološke tematike, kar vključuje logično analizo izbrane sociološke tematike, samostojno iskanje ustrezne literature, kritično analizo uporabljenih virov in literature, tehtanje argumentov za in proti uporabi določenega koncepta ali teorije in kritično analizo uporabljenega znanstvenega aparata.

Pri pripravi dispozicije in magistrskega dela sodelujete z izbranim/-o mentorjem/-ico. Mentorja/-ico izberite glede na njegovo poznavanje vsebinskega področja magistrskega dela. Nekateri mentorji/-ice na spletnih straneh oddelka razpišejo teme magistrskih del, drugi dajejo prednost pobudi študenta/-ke. V vsakem primeru temo in naslov dorečete v dialogu z izbranim/-o mentorjem/-ico na govorilnih urah. Magistrska dela lahko mentorirajo samo habilitirani visokošolski učitelji/-ce.

Prijava magistrskega dela

Magistrsko delo prijavite z izpolnjenim in podpisanim obrazcem št. 1 (Prijava teme magistrskega dela).  Obrazcu priložite dispozicijo naloge, ki predstavlja opredelitev teme in naj bo dolga približno tri strani (Times New Roman, pisava 12). Vsebovati mora naslednje elemente:

  • opis raziskovalnega problema;
  • teza in/ali raziskovalna vprašanja;
  • opis metodologije;
  • seznam osnovne literature (vsaj 5 enot).

Prijavo je potrebno oddati do začetka letnega semestra. Oddate jo v tiskani obliki v tajništvo, ko jo s podpisom potrdi mentor/mentorica. V času posebnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 prijavo pošljite tajništvu po e-pošti na naslov andreja.koncan@ff.uni-lj.si , mentor jo lahko potrdi s sporočilom po e-pošti.

Priprava magistrskega dela

Magistrsko delo mora biti praviloma napisano v slovenskem jeziku in mora biti ob oddaji mentorju v ocenjevanje jezikovno neoporečno. Delo je izjemoma lahko napisano tudi v drugem jeziku, skladno s pravili Pravilnika o zaključku študija na programih druge stopnje.

Okvirna dolžina magistrskega dela na enopredmetnem študijskem programu Sociologija kulture ter skupnega (dvooddelčnega) magistrskega dela na dvopredmetnem študijskem programu Sociologija kulture in na dvopredmetnem pedagoškem študijskem programu Sociologija z vsem aparatom je 100–120 strani. Okvirna dolžina magistrskega dela na dvopredmetnem študijskem programu, ki nastane samo na Oddelku za sociologijo je 50-60 strani.

Na naslovni strani magistrskega dela so naslednji podatki: ime oddelka, naziv »magistrsko delo«, kraj in letnica dela in ime avtorja/-ice (glej Pravilnik o zaključku študija na programih druge stopnje).

Pri strukturi magistrskega dela (prva notranja stran, Kazalo, Uvod, osrednji del in zaključek, Viri in literatura, povzetek in ključne besede, oboje v slovenskem in angleškem jeziku ter v slovenskem in angleškem jeziku, morebitne priloge ter Izjava o avtorstvu in objavi na spletnih straneh) upoštevajte Tehnična priporočila FF za izdelavo magistrskega dela in Tehnična navodila Oddelka za sociologijo za pripravo zaključnih del. Ta navodila upoštevajte tudi pri oblikovanju grafov, tabel in slik ter citiranja, povzemanja, sklicevanja na vire v besedilu, oblikovanja opomb pod črto ter navajanja virov in literature.

Prvo različico magistrskega dela oddajte mentorju/-ici v branje najkasneje do konca junija, če želite delo zagovarjati do konca študijskega leta.

Magistrsko delo mora biti natisnjeno enostransko na papirju formata. Uporabite pisavo »Times New Roman« ali »Arial« velikosti 12 oziroma primerljivo pisavo enake velikosti. Razmik med vrsticami je 1,5. En izvod dela (za knjižnico oddelka) mora biti trdo vezan v platno ali drugi ustrezni material. Barva je poljubna. Z mentorjem/-ico, morebitnim/-o somentorjem/-ico, predsednikom/-co in članom/-ico komisije za zagovor se dogovorite, ali želijo imeti svoje natisnjene izvode in v kakšni vrsti vezave (trdi ali spiralani). Če gre za skupno zaključno delo, pri številu izvodov in vrsti vezave upoštevajte tudi pravila drugega oddelka.

Oddaja in zagovor magistrskega dela

Ob oddaji končne različice magistrskega dela upoštevajte Pravilnik o zaključku študija na programih druge stopnje. V tajništvu oddelka oddajte ustrezno število tiskanih izvodov ter izpolnjena obrazca št. 2 (Izjava mentorja o ustreznosti magistrskega dela) in št. 3 (Prijava na zagovor magistrskega dela). Naslov magistrskega dela v tiskanih izvodih mora biti identičen kot v datoteki z magistrskim delom, ki ga študent/-ka naloži v VIS.

Končno različico magistrskega dela oddajte najkasneje do začetka septembra, če želite, da bo ocenjeno do konca študijskega leta, zaželeno pa je prej.

Mentorju/-ici pošljite končno verzijo magistrskega dela po e-pošti in se prijavite na izpitni rok na VIS-u. Mentor/-ica po pregledu dela po e-pošti obvesti tajništvo oddelka, da je delo primerno za ocenjevanje. Strokovna tajnica zatem omogoči vnos magistrskega dela v VIS in o tem obvesti študenta/-ko. Ta ga naloži v VIS, kjer se opravi avtomatski pregled podobnosti z drugimi avtorskimi besedili. Mentor(ica) prejme elektronsko obvestilo o opravljenem pregledu in pregleda poročilo o morebitnih podobnostih. V VIS-u označi bodisi, da je delo primerno za ocenjevanje, bodisi da potrebuje popravke zaradi pomanjkljivosti pri navajanju virov in literature, bodisi na podlagi poročila o podobnosti ugotovi sum plagiata in poda prijavo Disciplinski komisiji UL FF za študente.

Ko je delo ustrezno, oddelek imenuje komisijo za zagovor, ki jo sestavljajo predsednik/-ca, član(ica), mentor(ica) in morebitni/-a somentor(ica). Zagovor traja vsaj eno uro. Na njem najprej v 20 minutah predstavite delo, njegovo temo, pristop in glavne ugotovitve, lahko tudi komentirate omejitve dela. Sledijo vprašanja komisije in razprava. Na koncu komisija določi oceno in jo razglasi.

Študent/-ka lahko opravlja druge izpitne obveznosti tudi še po pridobitvi ocene iz magistrskega dela, vendar mora imeti vse obveznosti opravljene do konca septembra, če se želi z naslednjim študijskim letom vpisati na drugo stopnjo študija.

Staff