Angleščina za prevajalce III

Angleščina za prevajalce III

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Grahek Križnar Nina, prof. dr. Pisanski Peterlin Agnes

Predmet se deli na dva podpredmeta:
a) Angleška slovnica 3
b) Angleški jezik in prevajanje 2

Angleška slovnica 3:
Študentje se bodo seznanili s samostalniško besedno zvezo in njenimi sestavnimi deli. Osredotočili se bodo na morfologijo samostalnika, prilastke v samostalniški besedni zvezi ter na rabo členov.
Poseben poudarek bo na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo. Predavanja dopolnjujejo seminarske vaje, pri katerih študentje s praktičnim delom utrjujejo znanje obravnavanih struktur.

Angleški jezik in prevajanje 2:
Ustno izražanje: dialogi v parih, diskusija v skupini in predstavitve. Bralno razumevanje: branje originalnih besedil, vaje iz razumevanja. Slušno razumevanje: delo z daljšimi tonskimi zapisi; vaje iz razumevanja. Pisno izražanje: analiza procesa pisanja. Analiza izvirnih in ciljnih besedil. Obravnava specifičnih prevajalskih problemov. Obravnavanje jezikovnih in kulturoloških posebnosti v izhodiščnem jeziku in njihovo prevajanje v ciljni jezik oziroma kulturo.

Greenbaum, Sidney in Randolph Quirk (1990) A Student's Grammar of the English Language. London: Longman.
Blaganje, Dana in Ivan Konte (1995) Modern English Grammar. Ljubljana: DZS.
Pisanski Peterlin, A., Schlamberger Brezar, M. eds. (2014) Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije. (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
with CD-ROM. Cambridge: CUP
Gude, Kathy and Michael Duckworth (2013) Proficiency Masterclass . Oxford: OUP.
Toporišič, Jože (2000) Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja.