Studijski programi prve stopnje

Oddelek za sociologijo

Prvostopenjski univerzitetni študijski program Sociologija kulture – enopredmetni

Prvostopenjski enopredmetni študijski program Sociologija kulture traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk (KT).

Vsebine

Prvostopenjski program Sociologija kulture je poseben v slovenskem prostoru po svojem poglobljenem teoretskem pristopu, ki vključuje poznavanje klasične in temeljne sociološke misli ter razvija analitske osnove, oprte na najnovejše epistemološke in teoretske premike v polju družboslovja in humanistke. Študij je zasnovan tako, da na začetku gradi na širokih temeljnih socioloških in širše družboslovno-humanističnih znanjih, ki jih v višjih letnikih razvija v specialna in posebna sociološka polja. Specifike teh teoretsko vsebinskih usmeritev podajajo osnove za preučevanje procesov oblikovanja kolektivnih identitet, nacionalne pripadnosti in kulturne razpetosti družbe med tradicijo in izzivi sodobnega časa. Študentu in študentki omogočajo prepoznavanje in razumevanje kulturnih in identitetnih politik nacionalne skupnosti ter soočenja lokalnih posebnosti v organiziranju kolektivnega kulturnega življenja s širšimi konteksti integracijskih in globalizacijskih procesov: ti vodijo do zbliževanja kultur in novega vrednotenja medkulturnih stikov. S svojo programsko usmeritvijo študij Sociologije kulture opravlja tudi pomembno poslanstvo v izobraževanju kadrov, ki suvereno in samostojno prispevajo k razvoju medkulturnega dialoga države in njenih vizij globalnega civilizacijskega sodelovanja.  

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

Navodila za izdelavo Diplomskega dela na prvostopenjskem enopredmetnem študijskem programu Sociologija kulture

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Osnove humanistične misli 30 15 0 0 4 zimski
Osnove sociološkega raziskovanja I 30 0 30 0 5 zimski
Osnove sociološkega raziskovanja II 30 30 0 0 5 letni
Publicistika 0 15 30 0 4 zimski
Sociološko branje in pisanje ter informacijski praktikum 0 0 45 0 4 letni
Upravljanje v kulturi 0 0 45 0 4 letni
Uvod v sociologijo I 30 0 30 0 5 zimski
Uvod v sociologijo II 30 0 30 0 5 letni
Uvod v sociologijo kulture I 30 0 30 0 5 zimski
Uvod v sociologijo kulture II 30 0 30 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 4
Zunanji izbirni predmeti 10
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Uvod v globalizacijske študije 30 15 0 0 4 zimski, letni
Uvod v historično sociologijo 30 15 0 0 4 zimski, letni
2. letnik P S V D KT Semester
Družbene spremembe in razvoj 30 30 0 0 5 zimski
Klasična sociološka misel 30 30 0 0 5 zimski
Kulturna analiza in reprezentacije 30 30 0 0 5 zimski
Popularne kulture 30 15 0 0 4 letni
Sociologija religije 30 30 0 0 5 zimski
Sociologija vednosti in znanosti 30 30 0 0 5 letni
Sociologija vizualnih umetnosti 30 15 0 0 4 zimski
Sociologija vsakdanjega življenja 30 30 0 0 5 letni
Sodobne družboslovne teorije 30 30 0 0 5 letni
Teorije ideologije 30 30 0 0 5 letni
Uvod v filmske študije 30 15 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 8
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Sociologija knjige in branja 30 15 0 0 4 zimski, letni
Uvod v gejevske in lezbične študije 30 15 0 0 4 zimski, letni
Uvod v globalizacijske študije 30 15 0 0 4 zimski, letni
Uvod v historično sociologijo 30 15 0 0 4 zimski, letni
3. letnik P S V D KT Semester
Diplomsko delo 0 0 0 0 10 letni
Globalna kultura 30 15 0 0 4 zimski
Sociologija družbenih gibanj in političnih institucij 30 15 0 0 4 zimski
Sociologija gledališča 30 15 0 0 4 zimski
Sociologija medijev in komuniciranja 30 15 0 0 4 zimski
Sociologija naroda in nacionalizma 30 15 0 0 4 zimski
Sociologija spola 30 15 0 0 4 zimski
Teorija družbene moči 30 15 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 12
Zunanji izbirni predmeti 10
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Religije in moderna družba 30 15 0 0 4 zimski, letni
Socialna psihologija 30 15 0 0 4 zimski, letni
Sociologija knjige in branja 30 15 0 0 4 zimski, letni
Sociologija materialne kulture 30 15 0 0 4 zimski, letni
Uvod v gejevske in lezbične študije 30 15 0 0 4 zimski, letni
Uvod v globalizacijske študije 30 15 0 0 4 zimski, letni
Uvod v historično sociologijo 30 15 0 0 4 zimski, letni

Sodelavke in sodelavci oddelka