Studijski programi prve stopnje

Oddelek za sociologijo

Navodila za izdelavo Diplomskega dela na prvostopenjskem enopredmetnem študijskem programu Sociologija kulture

Navodila za izdelavo Diplomskega dela na prvostopenjskem enopredmetnem študijskem programu Sociologija kulture

Diplomsko delo je samostojno pripravljeno raziskovalno (empirično ali teoretično) besedilo, s katerim študent/-ka pokaže, da je sposoben/-na samostojne obravnave izbrane sociološke tematike, kar vključuje samostojno iskanje ustrezne literature, kritična analiza uporabljenih virov in logična analiza izbrane sociološke tematike.

Pri pripravi dispozicije in diplomskega dela sodelujete z izbranim/-o mentorjem/-ico. Mentorja/-ico izberite glede na njegovo poznavanje vsebinskega področja diplomskega dela. Nekateri mentorji/-ice na spletnih straneh oddelka razpišejo teme diplomskih in zaključnih del, drugi dajejo prednost pobudi študenta/-ke. V vsakem primeru temo in naslov dorečete v dialogu z izbranim/-o mentorjem/-ico na govorilnih urah. Diplomska dela lahko mentorirajo samo habilitirani visokošolski učitelji/-ce. Mentorji/-ice na Oddelku za sociologijo lahko na 1. stopnji študija prevzamejo največ 7 mentorstev v študijskem letu.

Prijava diplomskega dela

Diplomsko delo prijavite z izpolnjenim in podpisanim obrazcem št. 1 (Prijava teme diplomskega dela).  Obrazcu priložite dispozicijo naloge, ki predstavlja opredelitev teme in naj bo dolga približno eno stran (Times New Roman, pisava 12). Vsebovati mora naslednje elemente:

  • opis raziskovalnega problema;
  • teza in/ali raziskovalna vprašanja;
  • opis metodologije;
  • seznam osnovne literature (vsaj 5 enot).

Prijavo je potrebno oddati do začetka letnega semestra. Oddate jo v tiskani obliki v tajništvo, ko jo s podpisom potrdi mentor/mentorica. V času posebnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 prijavo pošljite tajništvu po e-pošti na naslov andreja.koncan@ff.uni-lj.si , mentor jo lahko potrdi s sporočilom po e-pošti.

Priprava diplomskega dela

Diplomsko delo mora biti praviloma napisano v slovenskem jeziku in mora biti ob oddaji mentorju v ocenjevanje jezikovno neoporečno. Delo je izjemoma lahko napisano tudi v drugem jeziku, skladno s pravili Pravilnika o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje.

Maksimalna dolžina diplomskega dela je 60 strani.

Na naslovni strani diplomskega dela so naslednji podatki: ime oddelka, naziv »diplomsko delo«, kraj in letnica dela in ime avtorja/-ice (glej Pravilnik o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje).

Pri strukturi diplomskega dela (prva notranja stran, Kazalo, Uvod, osrednji del in zaključek, Viri in literatura, povzetek in ključne besede, oboje v slovenskem in angleškem jeziku ter v slovenskem in angleškem jeziku, morebitne priloge ter Izjava o avtorstvu in objavi na spletnih straneh) upoštevajte Tehnična priporočila FF za izdelavo diplomskega dela in Tehnična navodila Oddelka za sociologijo za pripravo zaključnih del. Ta navodila upoštevajte tudi pri oblikovanju grafov, tabel in slik ter citiranja, povzemanja, sklicevanja na vire v besedilu, oblikovanja opomb pod črto ter navajanja virov in literature.

Prvo različico diplomskega dela oddajte mentorju/-ici v branje najkasneje do konca junija, če želite delo zagovarjati do konca študijskega leta.

Diplomsko delo mora biti natisnjeno enostransko na papirju formata. Uporabite pisavo »Times New Roman« ali »Arial« velikosti 12 oziroma primerljivo pisavo enake velikosti. Razmik med vrsticami je 1,5. En izvod dela (za knjižnico Oddelka za sociologijo) mora biti trdo vezan v platno ali drugi ustrezni material. Barva je poljubna. Z mentorjem/-ico, morebitnim/-o somentorjem/-ico in predsednikom/-co komisije za zagovor se dogovorite, ali želijo imeti svoje natisnjene izvode in v kakšni vrsti vezave (trdi ali spiralani).

Oddaja in zagovor diplomskega dela

Ob oddaji končne različice diplomskega dela upoštevajte Pravilnik o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje. V tajništvu oddelka oddajte ustrezno število tiskanih izvodov ter izpolnjena obrazca št. 2 (Izjava mentorja o ustreznosti diplomskega dela) in št. 3 (Prijava na zagovor diplomskega dela). Naslov diplomskega dela v tiskanih izvodih mora biti identičen kot v datoteki z diplomskim delom, ki ga študent/-ka naloži v VIS.

Končno različico diplomskega dela oddajte najkasneje do začetka septembra, če želite, da bo ocenjeno do konca študijskega leta, zaželeno pa je prej.

Mentorju/-ici pošljite končno verzijo diplomskega dela po e-pošti in se prijavite na izpitni rok na VIS-u. Mentor/-ica po pregledu dela po e-pošti obvesti tajništvo oddelka, da je delo primerno za ocenjevanje. Strokovna tajnica zatem omogoči vnos diplomskega dela v VIS in o tem obvesti študenta/-ko. Ta ga naloži v VIS, kjer se opravi avtomatski pregled podobnosti z drugimi avtorskimi besedili. Mentor(ica) prejme elektronsko obvestilo o opravljenem pregledu in pregleda poročilo o morebitnih podobnostih. V VIS-u označi bodisi, da je delo primerno za ocenjevanje, bodisi da potrebuje popravke zaradi pomanjkljivosti pri navajanju virov in literature, bodisi na podlagi poročila o podobnosti ugotovi sum plagiata in poda prijavo Disciplinski komisiji UL FF za študente.

Ko je delo ustrezno, oddelek imenuje komisijo za zagovor, ki jo sestavljata/-jo predsednik/-ca, mentor(ica) in morebitni/-a somentor(ica). Zagovor traja eno uro. Na njem najprej v 15–20 minutah predstavite delo, njegovo temo, pristop in glavne ugotovitve, lahko tudi komentirate omejitve dela. Sledijo vprašanja komisije in razprava. Na koncu komisija določi oceno in jo razglasi.

Študent/-ka lahko opravlja druge izpitne obveznosti tudi še po pridobitvi ocene iz diplomskega dela, vendar mora imeti vse obveznosti opravljene do konca septembra, če se želi z naslednjim študijskim letom vpisati na drugo stopnjo študija.

Sodelavke in sodelavci oddelka