Studijski programi druge stopnje

Oddelek za sociologijo

Magistrski dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Sociologija

Vsebine

Drugostopenjski magistrski dvopredmetni pedagoški študijski program Sociologija na FF UL je eno od možnih nadaljevanj prvostopenjskega dvopredmetnega študijskega programa Sociologija na FF UL. Prvostopenjski študijski program podaja temeljna in široka znanja s področij sociologije in sociologije kulture ter nekaterih njunih glavnih poddisciplin. Drugostopenjski pedagoški študijski program je naravnan na specialna znanja, ki so potrebna za opravljanje pedagoškega poklica. Študenti in študentke pedagoškega študijskega programa Sociologija bodo v dveh letih študija osvojili znanja, ki so potrebna za poučevanje sociologije in/ali družboslovja na gimnazijah in v drugih srednjih in osnovnih šolah, ter znanja, potrebna za delo z mladino ter za delo v šolstvu nasploh. Del teh znanj bodo pridobili pri strokovnih predmetih, ki so skupni vsem pedagoškim programom FF UL. Del znanj, potrebnih za uspešno delo v pedagoškem poklicu in šolskem okolju pa bodo pridobili pri posebnih socioloških in kulturoloških predmetih v organizaciji Oddelka za sociologijo FF UL. Program je zasnovan tako, da bodo študenti in študentke poleg teoretičnih pedagoških, didaktičnih in psiholoških znanj osvojili tudi praktične kompetence s tega področja. V primerjavi z dosedanjim univerzitetnim dodiplomskim dvopredmetnim programom sociologija na FF UL bo več splošne in specialne pedagoške prakse ter posredovanja praktičnih znanj in vedenj iz didaktike sociologije.

Diplomanti in diplomantke programa bodo lahko učinkovito delovali na področju srednjega, pa tudi osnovnega šolstva, na ljudskih univerzah in drugih oblikah vseživljenjskega izobraževanja, saj bodo pridobili celovita znanja za delo tako z mladostniki kot tudi z odraslimi osebami.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Didaktika sociologije 45 15 15 0 6 letni
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Sociologija evropskih integracij 30 15 0 0 4 zimski
Sociologija skupnosti 45 15 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 4
Strokovni izbirni predmeti 2 2
Zunanji izbirni predmeti 3
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Didaktika sociologije 45 15 15 0 6 letni
Sociologija evropskih integracij 30 15 0 0 4 zimski
Sociologija skupnosti 45 15 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 12
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Izbrane teme iz sociologije globalizacije 40 20 0 0 10
Nacionalizmi, rasizmi in politike spola 10 20 0 0 5 zimski
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Sociologija spola in spolnosti 40 20 0 0 10
Spol in religije 10 20 0 0 5 zimski
Spol in telo 10 20 0 0 5 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Praksa poučevanja sociologije 0 0 60 0 6 zimski
Sodobni družbeni procesi 45 30 0 0 6 letni
Teoretizacija svetovnega horizonta 30 15 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Praksa poučevanja sociologije 0 0 60 0 6 zimski
Sodobni družbeni procesi 45 30 0 0 6 letni
Teoretizacija svetovnega horizonta 30 15 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Nacionalizmi, rasizmi in politike spola 10 20 0 0 5 zimski
Spol in religije 10 20 0 0 5 zimski
Spol in telo 10 20 0 0 5 zimski
Vizualna kultura in spol 10 20 0 0 5 zimski
Zgodovina filmske teorije 10 20 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Nacionalizmi, rasizmi in politike spola 10 20 0 0 5 zimski
Spol in religije 10 20 0 0 5 zimski
Spol in telo 10 20 0 0 5 zimski
Vizualna kultura in spol 10 20 0 0 5 zimski
Zgodovina filmske teorije 10 20 0 0 5 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka