Sociologija

Oddelek za sociologijo

Knjižnica oddelka za sociologijo

O knjižnici

Zaposleni

Mojca Žaberl, uni. dipl. soc. kult. in bibliotekarka

Urnik izposoje:

ponedeljek, torek, četrtek, petek: 10.00 – 14.00
sreda: 11.00 – 13.00 in 14:00 – 17:00

Morebitne spremembe urnika in poletni urnik. 

Hkrati z ustanovitvijo Oddelka za sociologijo na Filozofski fakulteti je bila ustanovljena tudi oddelčna študijska knjižnica. Od skromnih začetkov pa do danes si je knjižnica ustvarila soliden fond študijskih knjig in periodike (27 000 enot) za potrebe študentov in profesorjev. Oddelek ob ustanovitvi ni imel niti knjižničnega fonda niti bibliotekarja, zato veljajo vse zasluge pri snovanju knjižnice prof. Ludviku Čarniju, ki je bil takrat asistent na oddelku. Veliko knjig je dobil od Inštituta za sociologijo in tudi drugih večjih knjižnic. Marsikatero knjigo pa so darovali profesorji in predavatelji ter tudi študenti. Kot je razvidno iz skrbno vodene knjižnične inventarne knjige je bil prvi naslov vpisan 28. julija 1961 (Franz Mehring: Prispevki k zgodovini književnosti. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1952; dva izvoda – cena 480 din). Leta 1964 je zasedla sistemizirano delovno mesto oddelčne bibliotekarke in strokovne tajnice Mara Arčon. Po upokojitvi (1983) je njeno delo prevzel Alojz Cindrič; od leta 2005 je v knjižnici za polovični delovni čas zaposlena še Mojca Žaberl.

S finančno konsolidacijo je Oddelek večino sredstev namenil za nakup knjig in periodike. Seveda resnega študija ni bilo mogoče izvajati brez tuje strokovne sociološke literature, zato je knjižnica ves čas spremljala in nabavljala sociološko literaturo tudi iz tujine. V prvih letih je bil nakup vezan večinoma na vzhodni oziroma sovjetski trg, kasneje pa predvsem na zahodnoevropsko in ameriško sociološko produkcijo. Izbor študijske literature se je vseskozi prilagajal programom in usmeritvam, ki jih na pestrem sociološkim in humanističnem polju razvija Oddelek za sociologijo v okviru svojih kateder (za občo sociologijo in sociologijo kulture).

Člani in članice knjižnice Oddelka za sociologijo lahko dostopajo do različnih informacijskih virov, zbranih v Digitalni knjižnici OHK. Do virov lahko uporabniki dostopajo na različne načine. Nekateri viri so prosto dostopni, naročniški pa predvsem z lokacij knjižnic Univerze v Ljubljani. Ker je takšen dostop omejen samo na prostore knjižnice v času njene odprtosti, knjižnica omogoča uporabnikom tudi storitev oddaljenega dostopa do virov. Informacijski viri so razdeljeni na več sklopov, in sicer na Dela FF, bibliografske zbirke, elektronske časopise, elektronske knjige, elektronske priročnike, iskalnike, citatne indekse in drugo. Namenjeni so iskanju znanstvene in strokovne literature, npr. elektronskih revij, knjig, enciklopedij, slovarjev, bibliografskih zapisov o člankih, knjigah, disertacijah in podobno ter statističnih podatkov in drugih informacij.

Sodelavke in sodelavci oddelka