Studijski programi prve stopnje

Oddelek za sociologijo

Navodila za izdelavo Zaključnega dela na prvostopenjskem dvopredmetnem študijskem programu Sociologija

Navodila za izdelavo Zaključnega dela na prvostopenjskem dvopredmetnem študijskem programu Sociologija

Zaključno delo je samostojno pripravljeno strokovno besedilo, s katerim študent/-ka pokaže, da je sposoben/-na samostojne obravnave izbrane sociološke tematike, kar vključuje samostojno iskanje ustrezne literature, kritično analizo uporabljenih virov in logično analizo izbrane sociološke tematike.

Pri pripravi dispozicije in zaključnega dela sodelujete z izbranim/-o mentorjem/-ico. Mentorja/-ico izberite glede na njegovo poznavanje vsebinskega področja zaključnega dela. Nekateri mentorji/-ice na spletnih straneh oddelka razpišejo teme zaključnih in diplomskih del, drugi dajejo prednost pobudi študenta/-ke. V vsakem primeru temo in naslov dorečete v dialogu z izbranim/-o mentorjem/-ico na govorilnih urah. Zaključna dela lahko mentorirajo samo habilitirani visokošolski učitelji/-ce. Mentorji/-ice na Oddelku za sociologijo lahko na 1. stopnji študija prevzamejo največ 7 mentorstev v študijskem letu.

Prijava zaključnega dela

Zaključno delo prijavite z izpolnjenim in podpisanim obrazcem št. 1 (Prijava teme diplomskega dela).  Obrazcu priložite dispozicijo naloge, ki predstavlja opredelitev teme in naj bo dolga približno eno stran (Times New Roman, pisava 12). Vsebovati mora naslednje elemente:

  • opis raziskovalnega problema;
  • teza in/ali raziskovalna vprašanja;
  • opis metodologije;
  • seznam osnovne literature (vsaj 5 enot).

Prijavo je potrebno oddati do začetka letnega semestra. Oddate jo v tiskani obliki v tajništvo, ko jo s podpisom potrdi mentor/mentorica. V času posebnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 prijavo pošljite tajništvu po e-pošti na naslov andreja.koncan@ff.uni-lj.si , mentor jo lahko potrdi s sporočilom po e-pošti.

Možna je prijava skupnega (dvopredmetnega) zaključnega dela, ki ga mentorirata dva/-e mentorja/-ici z dveh oddelkov. Takšno zaključno delo je po obsegu dvakrat daljše od zaključnih del, ki nastanejo samo na Oddelku za sociologijo. Skupno zaključno delo mora po vsebini in pristopu črpati iz obeh disciplin. Pri postopku prijave, priprave in ocenjevanja takega zaključnega dela se upošteva navodila obeh oddelkov, kar pomeni dve ločeni prijavi.

Priprava zaključnega dela

Zaključno delo mora biti praviloma napisano v slovenskem jeziku in mora biti ob oddaji mentorju v ocenjevanje jezikovno neoporečno. Delo je izjemoma lahko napisano tudi v drugem jeziku, skladno s pravili Pravilnika o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje.

Maksimalna dolžina zaključnega dela je 30 strani oziroma 60 strani, če gre za skupno zaključno delo.

Na naslovni strani zaključnega dela so naslednji podatki: ime oddelka, naziv »zaključno delo«, kraj in letnica dela in ime avtorja/-ice (glej Pravilnik o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje).

Pri strukturi zaključnega dela (prva notranja stran, Kazalo, Uvod, osrednji del in zaključek, Viri in literatura, povzetek in ključne besede, oboje v slovenskem in angleškem jeziku ter v slovenskem in angleškem jeziku, morebitne priloge ter Izjava o avtorstvu in objavi na spletnih straneh) upoštevajte Tehnična priporočila FF za izdelavo diplomskega dela in Tehnična navodila Oddelka za sociologijo za pripravo zaključnih del. Ta navodila upoštevajte tudi pri oblikovanju grafov, tabel in slik ter citiranja, povzemanja, sklicevanja na vire v besedilu, oblikovanja opomb pod črto ter navajanja virov in literature.

Zaključno delo mora biti natisnjeno enostransko na papirju formata. Uporabite pisavo »Times New Roman« ali »Arial« velikosti 12 oziroma primerljivo pisavo enake velikosti. Razmik med vrsticami je 1,5. En izvod dela (za knjižnico Oddelka za sociologijo) mora biti trdo vezan v platno ali drugi ustrezni material. Barva je poljubna. Z mentorjem/-ico se dogovorite, ali želi imeti svoj natisnjen izvod in v kakšni vrsti vezave (trdi ali spiralami). Če gre za skupno zaključno delo, pri številu izvodov in vrsti vezave upoštevajte tudi pravila drugega oddelka.

Oddaja in ocenjevanje zaključnega dela

Ob oddaji zaključnega dela upoštevajte Pravilnik o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje. V tajništvu oddelka oddajte izpolnjen obrazec št. 2 (Izjava mentorja o ustreznosti diplomskega dela) in ustrezno število tiskanih izvodov. Naslov zaključnega dela v tiskanih izvodih mora biti identičen kot v datoteki z zaključnim delom, ki ga študent/-ka naloži v VIS.

Zaključno delo oddajte najkasneje do začetka septembra, če želite, da bo ocenjeno do konca študijskega leta, zaželeno pa je prej.

Mentorju/-ici pošljite končno verzijo zaključnega dela po e-pošti in se prijavite na izpitni rok na VIS-u. Mentor/-ica po pregledu dela po e-pošti obvesti tajništvo oddelka, da je delo primerno za ocenjevanje. Strokovna tajnica zatem omogoči vnos zaključnega dela v VIS in o tem obvesti študenta/-ko. Ta ga naloži v VIS, kjer se opravi avtomatski pregled podobnosti z drugimi avtorskimi besedili. Mentor prejme elektronsko obvestilo o opravljenem pregledu in pregleda poročilo o morebitnih podobnostih. V VIS-u označi bodisi, da je delo primerno za ocenjevanje, bodisi da potrebuje popravke zaradi pomanjkljivosti pri navajanju virov in literature, bodisi na podlagi poročila o podobnosti ugotovi sum plagiata in poda prijavo Disciplinski komisiji UL FF za študente.

Ko je delo ustrezno, ga mentor/-ica oceni. Za ocenjevanje zaključnih del na prvostopenjskem dvopredmetnem študijskem programu Sociologija se ne izvaja zagovorov. Če gre za skupno zaključno delo in pravila drugega oddelka zahtevajo zagovor, se ga izpelje na tistem oddelku.

Študent/-ka lahko opravlja druge izpitne obveznosti tudi še po pridobitvi ocene iz zaključnega dela, vendar mora imeti vse obveznosti opravljene do konca septembra, če se želi z naslednjim študijskim letom vpisati na drugo stopnjo študija.

Sodelavke in sodelavci oddelka