Sociologija skupnosti

Sociologija skupnosti

Stopnja: 2

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Škamperle Igor

Predmet predstavi in kritično obravnava nekatere temeljne pojme, ki povzemajo problematiko družbene vezi, strukturo komunitarnosti, tradicionalno razumljene in sodobne oblike skupnosti, od korporativnih do interesnih oblik (družina, klan, narod, verska skupnost, mesto kot urbano politična tvorba, šola, cerkev). V tem kontekstu so zajete kategorije habitusa, socialnega kapitala, moralne norme, konstituiranje posameznika, kakor tudi vprašanja, povezana s sodobno družbo. Vsebinski in metodološki pristop se opira na klasične sociološke avtorje, kot sta Durkheim in Weber, na novejše analize (Berger, Bellah, Bourdieu), pa tudi na najsodobnejše sociološko razmišljanje, ki vključuje tematiko skupnosti v novem kontekstu, formo 'nevidnih' družbenih vezi (Luckmann), vprašanje ideološke legitimacije in dinamiko preobrazbe individualnih odnosov in konstrukcije t.i. družbene realnosti (Bauman, Morin, Attali, Galimberti, Baudrillard, Giddens). Prav oblika družbene vezi in skupnosti je podvržena procesu nagle spremembe, kjer nove kategorije izpodrivajo tradicionale forme, kot so bile jezikovna skupnost, narod, razred, politična nacija.

- Attali, Jacques: L'Homme nomade, Fayard, Paris 2003.
- Bauman, Zygmunt: Tekoča moderna, /*cf. Ljubljana 2003.
- Buber, martin: Dialoški princip, Društvo 2000, Ljubljana 2002.
- Cohen, Anthony: The Symbolic Construction of Community, London 1985.
- Galimberti, Umberto: L'ospite inquietante. Il nichilismo degli giovani, Feltrinelli, Milano 2007.
- Giddens, Anthony: Preobrazba intimnosti, /*cf., Ljubljana 2000.
- Halbwachs, Maurice: Kolektivni spomin, SH, Ljubljana 2001.
- Kaufmann, Jean-Claude: L'invention de soi. Une théorie de l'identité, Hachette, Paris 2004.
- Morin, Edgar: Culture et barbarie européennes, Bayard, Paris 2005.
- Luckamann, Thomas: Nevidna religija, Krt, Ljubljana 1997.
- Simmel, Georg: Temeljna vprašanja sociologije. Individuum in družba, SH, Ljubljana 1993.