Sociologija družbenih gibanj in političnih institucij

Sociologija družbenih gibanj in političnih institucij

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mandelc Damjan

Vsebina

- Sociološka opredelitev in delitev družbenih gibanj, specifičnosti predpolitičnih, modernih (klasičnih) in novih družbenih gibanj. Doktrina kot konstitutivni dejavnik gibanja.
- Družbena gibanja in doktrine v 19. stoletju: liberalizem, konservatizem, nacionalna gibanja, marksizem, anarhizem, socialna demokracija, feministično gibanje, krščansko socialno gibanje.
- Prva svetovna vojna in socialno gibanje delovnih slojev (reformirani kapitalizem vs. komunistična revolucija), doktrine do nastopa druge svetovne vojne: liberalizem, demokracija, fašizem, nacizem, boljševizem, stalinizem, politični katolicizem, ljudskofrontna gibanja.
- Socialnopolitične ideje narodnoosvobodilnih gibanj in antikolonialne revolucije. Neokonservativna politična misel.
- Gibanja za demokratizacijo v evropskih stalinističnih državah – zlom političnega monizma in tranzicija (problemi pluralizma, civilne družbe in demokracije).
- Nova družbena gibanja: študentsko, neofeministično, ekološko, mirovno, antinuklearno, alternativna kulturna gibanja mladih idr. Komunitarizem. Družbena gibanja in globalizacija.
- Definicija temeljnih pojmov, vezanih na državo: moč, oblast, avtoriteta, kontrola, birokracija, suverenost, legitimnost, legalnost, demokracija itd.
- Politična oblast, družbene skupine in posameznik; zgodovinski razvoj človekovih pravic in svoboščin; zgodovinski razvoj ustavnosti in parlamentarizma; vznik moderne države.
- Organizacijska podoba države; oblike vladavine, političnega sistema, državne oblasti in državne ureditve; procesi odločanja; politične stranke in interesne skupine; volilni sistemi; civilna družba, pravna država, človekove pravice.
- Državljan/ka v državi na prehodu v 21. stoletje: možnosti in odgovornosti. Nacionalna država, integracija, globalizacija.
- Evropska unija (zgodovina integracij; organi in institucije). Politike EU. Evropski model družbe.
- Institucionalne rešitve v ustavni ureditvi RS. Slovenija in EU.
- Politična kultura.