Religije in moderna družba

Religije in moderna družba

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Zalta Anja

Krščanstvo, islam, budizem, šinto: religije in/kot kulturni sistemi (Geertz, Luhmann). Procesi modernizacije, pojem moderne družbe in raznolikost modernosti (Eisenstadt). Max Weber in njegova tema/teza: vpliv protestantskega krščanstva na nastajanje zahodne kapitalistične (moderne) družbe; Webrova primerjalna analiza razmerja med različnimi religijami in gospodarstvi in v različnih družbah in kulturah. Druge značilnosti zahodne moderne družbe v razmerju do različnih religij in religijskih tradicij: funkcionalna diferenciacija in sekularizacija, institucionalizirani individualizem in človekove pravice (posebej vprašanje verske svobode), vprašanje parlamentarne demokracije, ženska enakopravnost, nacionalizem in religijske tradicije. Primerjalni vpogled v (svete) tekste in značilne družbene in kulturne kontekste (Evropa, ZDA, Južna Amerika, družbe s prevlado islamske tradicije, Japonska …).

Izbrana poglavja iz:
- Weber, Max: Protestantska etika in duh kapitalizma. Ljubljana, SH 1988.
- Schluchter, Wolfgang: The Rise of Western Rationalisme.Max Weber' s Developmental History. University of California Press, Berkeley 1982.
- Robertson, Roland: Meaning and Change.Explorations in the Cultural Sociology of Modern Societies.Oxford, Basil Blackwell1978.
- Eisenstadt S.N.: Die Vielfalt der Moderne, Weilerswist, Velbrück Wissenschaft 2000.
- Herbert, David: Religion and Civil Society. Rethinking Public Religion in the Contemporary World.. Ashgat Religon, Culture and Scciety Series 2003.
- Kerševan, Marko: Svoboda za cerkev svoboda od cerkve: Cerkev in sodobna družba: Ljubljana, Sophia 2005.
- Fitzgerald, Thimoty: The Ideology of Religious Studies.Oxford University Press 2003.
- Rudolph, Susanne, Piscatory, James: Transnational Religion and Fading States.Oxford, Westview Press 1997.
- Bergmann, Jörg, Hahn, Alois, Luckmann, Thomas (ur.): Religion und Kultur. KZfSS , Sonderheft 33/1993, Opladen , Westdeutscher Verlag
- Graff, Friedrich Wilhelm: Die Wiederkehr der Götter, Religion in der modernen Kultur. München, C.H.Beck 2004.
Navodila o uporabi literature in dodatno literaturo dobijo študentje ob seminarjih in individualnih konzultacijah. Temeljna literatura in literatura za seminarje in vaje bo sproti ažurirana z novimi besedili relevantnimi za vsebino predmeta. Objavljena bo na začetku semestra.
Students will get instructions for the use of literature and additional/alternative literature for students at the seminars. Course literature and literature for seminars and tutorials will be regularly updated with new texts relevant to the course content. It will be published at the beginning of the semester.