Sociologija naroda in nacionalizma

Sociologija naroda in nacionalizma

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mandelc Damjan

Predmet Sociologija naroda in nacionalizma obravnava ključne koncepte, definicije in teoretične usmeritve na tem področju. Pri tem posebej izpostavlja modernistična, primordialna in alternativna teoretska razumevanja, med teoretsko najbolj izpostavljenimi družboslovci pa v prvi vrsti naslednje: E. Gellnerja, A. Smitha, B. Andersona, E. Hobsbawma, L. Greenfeldovo, M. Hechterja, W. Kymlicka, D. Millerja, J. Breuillija, M. Hrocha, M. Guibernau in druge. Posebna pozornost je posvečena vprašanju katere so prednosti ozir. kakšna je prepričljivost posameznih teorij in avtorjev ter tistim naveznim pojmom na tem področju, brez katerih bi bilo obravnavanje naroda in nacionalizma deficitarno: nacionalna država, pravica narodov do samoodločbe, problem etničnih manjšin in njihovega (nad)nacionalnega varstva, nacionalna identiteta, nacionalni stereotipi, nacionalni konflikti, implikacije globalizacije za narod in nacionalizem, dileme v zvezi z internacionalizmom in kozmopolitizmom in drugi.

Izbrana poglavja iz:
B. Anderson (1999) Zamišljene skupnosti, Ljubljana.
E. Gellner (1983) Nations and Nationalism, Oxford.
E. Hobsbawm (1990) Nations and Nationalism, New York.
D. Miller (1995 ) On Nationality, Oxford.
A. Smith (1987) The Ethnic Origins of Nations, Oxford.
A. Smith (2005) Nacionalizem, Ljubljana.