Didaktika italijanščine - pedagoška praksa

Didaktika italijanščine - pedagoška praksa

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mertelj Darja, lekt. Hussu Tereza

Opazovanje pouka (npr. opazovanje učnega okolja, učiteljevega in učenčevega govora, doseganja ciljev, popravljanja napak, interakcije, uravnoteženega razvijanja sporazumevalnih in jezikovnih kompetenc in spretnosti, prilagajanja jezika nivoju znanja učencev itd.)

Izdelava učne priprave in gradiv (v slovenščini in italijanščini)

Sodelovalno in timsko poučevanje (priprava in poučevanje v dvojicah, z drugimi študenti in/ali učiteljem-mentorjem)

Samostojno poučevanje

Ustne in pisne refleksije in vrednotenje (na podlagi opazovanja učitelja mentorja in kolegov, ter samopresojanja svojega poučevanja in dela na šoli)

Spremljanje napredka učencev

Končno (samo)vrednotenje in (samo)ocenjevanje pedagoške prakse ( poučevanje italijanščine TJ/J2) (izmenjava izkušnj PP z ostalimi študijskimi kolegi, predstavitev, samopresoja in vrednotenje PP in dnevnika PP, diskusija o možnih izboljšavah v kasnejšem poučevanju TJ/J2.

Izbrana poglavja iz naslednjih virov: 
- CONSIGLIO D’EUROPA (2001 in inglese, edizione italiana 2002, seconda ristampa 2007): Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. Firenze: La Nuova Italia. 
  V angleščini:https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf
  V slovenščini:http://www.europass.si/files/userfiles/europass/SEJO%20komplet%20za%20s…
- Council of Europe (2018), CEFR, Companion Volume with New Descriptors. https://rm.coe.int / cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989 
- Balboni P. (2015), Didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera. Torino: Loescher. COBISS.SI-ID - 58703714
- Čok, L. et. al. (1999), Učenje in poučevanje tujega jezika. PeF v Ljubljani in ZRS RS v Kopru. COBISS.SI-ID - 97848320
- Diadori P., Palermo M., Troncarelli D. (2015), Insegnare l'italiano come seconda lingua. Roma: Carocci.  COBISS.SI-ID - 58205794
- Diadori, P. (a cura di) (2015), Insegnare italiano a stranieri. Milano: Mondadori Education. COBISS.SI-ID - 58264930
- Državni izpitni center – gl. gradiva https://www.ric.si/, zavihki: splošna matura, poklicna matura, tuji jeziki za odrasle
- Državni izpitni center – gl. gradiva https: / / www.ric.si / , zavihki: splošna matura, poklicna matura, tuji jeziki za odrasle 
Učni načrti za italijanščino kot drugi in kot tuji jezik (osnovnošolsko, gimnazijsko, drugo srednješolsko izobraževanje).  https://www.zrss.si/italijanscina-na-enem-mestu/
Učbeniški kompleti za italijanščino kot TJ/J2, za različne ravni in različne ciljne skupine učencev.
Izročki in drugo učno gradivo.