Didaktika španščine 1

Didaktika španščine 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 15

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šifrar Kalan Marjana

Uvod v didaktiko španščine
Pomen, naloge in vsebina didaktike španščine kot znan-stvene discipline. Osnovna terminologija. Teoretično-zgodovinsko ozadje didaktike pouka tujih jezikov. Zgo-dovina razvoja didaktike španščine, njena sedanja razvi-tost doma in na tujem. Skupni evropski jezikovni okvir. Sporazumevalne jezikovne zmožnosti. Jezikovne ravni (A1-C2).

Osnovni pojmi tujejezikovnega učenja in poučevanja s poudarkom na španščini
Na učenca osredinjen pouk. Avtonomija učenja. Učenje in usvajanje. Razlike med J1 in J2. Komunikacijski pristop.

Učitelj in učenec španščine
Lik in kompetence učitelja tujih jezikov. Vseživljenjsko izobraževanje učiteljev španščine. Dober in avtonomen učenec. Spremenljivke, ki vplivajo na učenje in učenca.

Obravnavanje posameznih elementov jezikovnega pou-ka
Obravnavanje slovnice in besedišča; učne tehnike za usvajanje in razvijanje jezikovnih zmožnosti: slušno in bralno razumevanje, ustno in pisno sporočanje. Sestav-ljanje in tipologija vaj.

Učni proces in njegove faze
Metode in tehnike poučevanja, učne oblike, učna sred-stva, ambient in učilnica.

Učna sredstva in učna tehnologija pri pouku španščine
Učna gradiva, analiza učbeniških kompletov za pouk španščine, izbira ustreznega učbenika, spletni viri in uporaba računalnika za poučevanje španščine, dodatna gradiva.
Obravnavanje kulturnih vsebin in razvijanje medkultur-ne kompetence.

Načrtovanje pouka
Učna priprava in določanje glavnih, delnih in operativnih učnih ciljev.

Alonso, E. 2012. Soy profesor/a. Aprender a ensenar 1, 2. Madrid: Edelsa.
Giovannini, A., Peris, E. M., Rodríguez, M., Simón, T. 1996. Profesor en acción 1, 2, 3. Madrid: Edelsa.
Čok, L., Skela, J., Kogoj, B., Razdevšek – Pučko, C. 1999. Učenje in poučevanje tujega jezika. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije.
Gospodarič, K., Pušnar Dobnikar, S., Šifrar Kalan, M., Širca, S. 2010. Posodobitve pouka v gimnazijski praksi. Španščina. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
Alonso, E. 1994. ?Cómo ser profesor/a y querer seguir siéndolo? Madrid: Edelsa.
Melero Abadía, P. 2000. Métodos y enfoques en la ensenanza / aprendizaje del ELE. Madrid: Edelsa.
Consejo de Europa. 2002. Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, ensenanza, evaluación. Madrid: Anaya, Instituto Cervantes, Ministerio de Educación.
Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje. 2011. Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva.
Instituto Cervantes. 2007. Plan curricular del Instituto Cervantes, Niveles de referencia A1, A2, B1, B2, C1, C2. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, S.L.
Vučo, J. 2012. O učenju jezikov. Pogled v zgodovino glotodidaktike od pradavnine do druge svetovne vojne. Ljubljana: Znanstvena založba FF.
Šifrar Kalan, M. 2019. Poučevanje in učenje španščine v Sloveniji. V: BALAŽIC BULC, Tatjana (ur.), et al. Poti in stranpoti poučevanja tujih jezikov v Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 283-296.
Šifrar Kalan, M. 2015. Selección léxica en los manuales de ELE. V: STALA, Ewa (ur.), BALCHES ARENAS, Sergio R. (ur.), TATOJ, Cecylia (ur.). Tendencias en la ensenanza de espanol LE : perspectivas glotodidácticas z metodológicas contemporáneas. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, str. 317-332.
Sánchez Lobato, J., Santos Gargallo, I. (dir.) 2004. Vademécum para la formación de profesores. Ensenar espanol como segunda lengua/lengua extranjera. Madrid: SGEL.
Council of Europe. 2020. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Companion Volume. Strasbourg: Council of Europe.
Munoz-Basols, J., Gironzetti, E., Lacorte, M. (eds.) 2018. The Routledge Handbook of Spanish Language Teaching: metodologías, contextos y recursos para la ensenanza del espanol L2, New York: Routledge.