Italijanščina za prevajalce III

Italijanščina za prevajalce III

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Grošelj Robert, izr. prof. dr. Mikolič Južnič Tamara

Predmet se deli na dva podpredmeta:
a) Italijanska slovnica 3
b)Italijanski jezik in prevajanje 2

a) Italijanska slovnica 3:
Študentje se bodo seznanili s pridevnikom in zaimkom. Osredotočili se bodo na morfologijo pridevnika, njegovo vlogo v samostalniški besedni zvezi ter na posebnosti v zvezi z rabo členov. Spoznali bodo vrste in morfologijo italijanskih zaimkov ter njihovo interakcijo z drugimi elementi v stavku.
Poseben poudarek bo na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo. Predavanja dopolnjujejo seminarske vaje, pri katerih študentje s praktičnim delom utrjujejo znanje obravnavanih struktur.

b) Italijanski jezik in prevajanje 2:
Ustno izražanje: dialogi v parih, diskusija v skupini. Bralno razumevanje: branje originalnih besedil, vaje iz razumevanja. Slušno razumevanje: delo s tonskimi zapisi; vaje iz razumevanja. Pisno izražanje: analiza procesa pisanja. Poudarek je na razširjanju splošnega in specifičnega besedišča, kolokacij, idiomov itd., vzporejanju italijanskih struktur s slovenskimi prevodnimi ustreznicami in na kontrastivnem pristopu.

Dardano, M. in P. Trifone. (1995) Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli.
Ignone, A. (2002) Primi piani sugli italiani. Perugia: Guerra.
Pisanski Peterlin, A., Schlamberger Brezar, M. eds. (2014) Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije. (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Costamagna, L. (1996) Pronunciare l’italiano. Manuale di pronuncia italiana per stranieri, livello intermedio e avanzato. Perugia: Guerra.
Renzi, L., G. Salvi in A. Cardinaletti. (2001) Grande grammatica italiana di consultazione. Bologna: Il Mulino.
Ignone, A. (2002) Primi piani sugli italiani. Perugia: Guerra.
Toporišič, J. (2000) Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja.