Arhivistika v praksi

Arhivistika v praksi

Ure predavanj: 20

Ure seminarjev: 20

Ure vaj: 20

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. Smolič Žiga, doc. dr. Štuhec Marko, izr. prof. dr. Mikša Peter

Predmet sestavljajo naslednje vsebine: arhivski informacijski sistemi, strokovna obdelava arhivskega gradiva, arhivski predpisi in standardi, materialno varstvo gradiva, valorizacija in odbiranje. Glavni poudarek velja spoznavanju vseh vrst pripomočkov v klasični in elektronski obliki, upoštevaje informatiko. Vaje usposabljajo študente za izdelavo informacije, ki jo arhivist kot rezultat svojega dela posreduje javnosti (inventar, popis, vodnik, strokovni in znanstveni članek). Drugi poudarek je na valorizaciji in odbiranju arhivskega gradiva – enem temeljnih opravil arhivistov, ki pokrivajo čas po sredi 19. stoletja in zlasti polpretekli čas (stik z nastajajočim gradivom pri ustvarjalcih).

- V. Žumer, Arhiviranje zapisov. Priročnik za ravnanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom, Ljubljana 2001, 479 str.
- General International Standard Archival Descriptions, final ICA approved version, Ottawa 1994
- Splošni mednarodni standardi za arhivsko popisovanje: Mednarodni standardi za arhivski zapis o ustvarjalcih arhivskega gradiva: pravnih osebah, fizičnih osebah in družinah, Ljubljana 1998, 74 str.
- Predpisi s področja arhivske dejavnosti v Sloveniji, Ljubljana 2001, 143 str.
- P. P. Klasinc, Materialno varovanje klasičnih in novih nosilcev informacij v arhivih, Maribor 1992, 279 str.

Priporočena literatura: Recommended bibiography:
- N. Majcen Čučnik, Zapis v čas: Osnove varovanja in konserviranja knjižničnega in arhivskega gradiva, Ljubljana 1996, 123 str.
- M. Lorbar, J. Stare, Upravno poslovanje 1 in 2, Gospodarski vestnik, Ljubljana 1998, 226 str., 181 str.
- V. Žumer, Valorizacija dokumentarnega gradiva za zgodovino, znanost in kulturo, Ljubljana: Arhiv Slovenije 1995, 241 str.
- Priručnik iz arhivistike, Savez društava arhivskih radnika Jugoslavije, Zagreb 1977, (Poglavje V: Odabiranje i izlučivanje, avtorica Radmila Mirčič), str. 63-87
- T. R.Schellenberg, Die Bewertung modernen Verwaltungsschrieftguts, Objave Arhivske šole v Marburgu, Marburg 1990, št.17, prevod Angelika Menne-Haritz.