Diagnostika v vzgoji in izobraževanju

Diagnostika v vzgoji in izobraževanju

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Pirc Tina, prof. dr. Pečjak Sonja, prof. dr. Peklaj Cirila

Vsebina

- Šolsko psihološko ocenjevanje; opazovanje v šolskih situacijah; merjenje, temelječe na kurikulu.
- Ugotavljanje temeljnih kognitivnih kompetenc pri učencih v začetnem obdobju šolanja.
- Vedenjska analiza.
- Študija primera.
- Diagnostika na področju karierne orientacije v osnovni in srednji šoli.