Diagnostika v vzgoji in izobraževanju

Diagnostika v vzgoji in izobraževanju

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Pirc Tina, prof. dr. Pečjak Sonja, prof. dr. Peklaj Cirila

- Šolsko psihološko ocenjevanje; opazovanje v šolskih situacijah; merjenje, temelječe na kurikulu.
- Ugotavljanje temeljnih kognitivnih kompetenc pri učencih v začetnem obdobju šolanja.
- Vedenjska analiza.
- Študija primera.
- Diagnostika na področju karierne orientacije v osnovni in srednji šoli.

- Cohen, L., Manion, L. in Morrison, K. (2011). Case studies. V: Research methods in education, str. 289-302. New York: Routledge.
- Hawkins, R.O., Barnett, D. W., Morrison, J. Q, in Musti Rao, S. (2010). Choosing targets for assessment and intervention. Improving important students’ outcomes. V: G. Gimpel Peacock, R. A. Ervin, E. J. Daly III in K. - W. Merrell (ur.). Practical Handbook of School psychology. Effective practices for the 21st Century (str. 13- 30). London: The Guilford Press.
- Marjanovič Umek, L., Fekonja Peklaj, U., Pečjak, S.(2011). Govor in branje otrok : ocenjevanje in spodbujanje. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva.
- Pečjak, S., Magajna, L., Podlesek, A., Potočnik, N. (2011). Bralni test. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva.
- Pečjak, S., Magajna, L., Podlesek, A. (2011). Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti učencev 1.-3. razreda : OSBZ. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva.
- Pečjak, S., Pirc, T. in Podlesek, A. (2018). Vprašalnik stilov odločanja. Priročnik. Ljubljana: Zavod RS za zaposlovanje.
- Pečjak, S., Podlesek, A., Pirc, T., Gati, I., Krausz, M. in Osipow, S. H. (2018). Vprašalnik težav pri kariernem odločanju. Priročnik. Ljubljana: Zavod RS za zaposlovanje.
- Vargas, J. S. (2013). Behaviour analysis for effective teaching. New York: Routledge, str. 20-32, 94-144.
- Whitcomb, S. A. in Merrell, K. W. (2013). Behavioral, social, and emotional assessment of children and adolescents. New York: Routledge, str.15-22; 97-126.
- Zagoričnik, M. (2016). Teoretični uvod. V: M. Zagoričnik. Celostno pogled na odločanje srednješolcev za študij. Doktorsko delo (str. 1- 155). Ljubljana: UL Filozofska fakulteta.