Diplomski seminar iz jezikoslovja

Diplomski seminar iz jezikoslovja

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef

V izbirnem diplomskem seminarju nosilci seminarja, tj. univerzitetni učitelj z nazivom najmanj docent, na začetku študijskega leta okvirno predstavi teme svojega diplomskega seminarja. Tema diplomskega seminarja je pozneje s študenti oz. študentkami, ki temo izberejo, natančneje prediskutirana. Predstavljen je tudi osnovni metodološki aparat za pripravo seminarskega dela. Večina kontaktnih ur je namenjena predstavitvi seminarskih del študentov/ študentk in diskusiji po predstavitvi v seminarju.

Dolník, Juraj: Súčasná spisovná slovenčina a jej problémy. Stimul. Bratislava 2007.
Dolník, Juraj: Všeobecná jazykoveda. Opis a vysvetľovanie jazyka. Veda. Bratislava 2009.
Čermák, František: Jazyk a jazykověda. Karolinum. Praha 2001.
Meterc, M.: Paremiološki optimum: najbolj poznani in pogosti pregovori ter sorodne paremije v slovenščini. Založba ZRC SAZU. Ljubljana 2017.
METERC, Matej, PALLAY, Jozef: Nekonvencionalne replike v slovenščini z anketno raziskavo med slovenskimi govorci. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], apr.-jun. 2020, letn. 68, št. 2, str. 211-227. https://srl.si/ojs/srl/article/view/3854