Etničnost, nacionalizem, rasizem

Etničnost, nacionalizem, rasizem

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Baskar Bojan

Temeljni pojmi ter koncepti (etnična skupina, etnija, ljudstvo, narod, nacija, etničnost, etnicizem, nacionalizem, nacionalnost; rasa, rasizem, pleme, tribalizem, etnos). Genealogija in epistemologija raziskav etničnosti in nacionalizma v etnologiji in antropologiji.
Ključne teorije etničnosti in nacionalizma (modernistična, etnosimbolistična, primordialistična, kulturalistična, instrumentalistična, transakcijska). Multietničnost, multikulturnost, kulturna hibridizacija.
Koncept etnične identitete. Etničnost kot oblika družbene organizacije. Etničnost, razred in spol. Ideologije etnične identifikacije.
Koncept nacionalizma. Nacionalizem in nacionalna država: kaj je prej? 'Etnični' in 'državljanski' nacionalizem (jus sanguinis in jus soli). 'Temeljni nauk' nacionalizma.
Genealogija ideje rase v evropski zgodovini idej (18. – 20. stoletje). Pojmovanja rase pri biologiji in v fizični antropologiji 19. in prve polovice 20. stoletja. Pojmovanja rase v humanističnih diskurzih. Tranzitivnost pojmov rase in kulture. Rasne teorije in teorije rasizma. 'Biološki' in 'kulturni' rasizem. Znanstveni rasizem. Kritični obračun z znanstvenim rasizmom v drugi polovici 20. stoletja.
Porajanje in razvoj rasističnih gibanj v 19. in 20. stoletju. Rasizem in kolonializem. Novejše oblike rasističnih gibanj od osemdesetih let dvajsetega stoletja naprej v kontekstu imigracijskih procesov: kulturni (ali diferencialistični) rasizem. Rasizem in migracije.
Metamorfoze pojma rase v sodobni evolucionistični antropologiji in biologiji. Koncept človeških populacij v populacijski genetiki (kot nadomestilo za opuščeni pojem človeških ras).
Prispevek kulturne oziroma socialne antropologije h kritiki pojma rase in k angažmaju proti rasizmu (kratka zgodovina od Boasa do danes).

1. Hylland Eriksen, Thomas. 1993. Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives. London: Pluto Press, 161 str.
2. Wolf, Eric R. 2001. Pathways of Power. Izbrana poglavja: Building the Nation (str. 83-99); The Virgin of Guadalupe (str. 139-146), Ethnicity and Nationhood (str. 184-190)
3. Baskar, Bojan. 2002. Dvoumni Mediteran: Študije o regionalnem prekrivanju na vzhodnojadranskem območju. Poglavje: Mediteranske in istrske pokrajine v etničnem ključu, str. 97-122.
4. Koester, David. 1995. 'Gender Ideology and Nationalism in the Culture and Politics of Iceland.' American Ethnologist, 22, 3, str. 572-588.
5. Halliday, Fred. 2000. 'The Perils of Community: Reason and Unreason in National Ideology.' Nations and Nationalism, 6, 2, str. 152-171.
6. Cavalli-Sforza, Luigi L., 2006, Geni, ljudstva in jeziki. Ljubljana: Krtina. (Vključno s spremno študijo Bojan Baskar, 'Romantični nacionalizem in genealoška drevesa v Cavalli-Sforzovi populacijski genetiki.')
7. Jahoda, Gustav. 2009. 'Intra-European Racism in Nineteenth-Century Anthropology.' History and Anthropology, 20, 1, str. 37-56.
8. Wade, Peter. 2004. 'Human Nature and Race.' Anthropological Theory, 4, 2, str. 157-172.
9. Baskar, Bojan. 2004, 'Rasizem, neorasizem, antirasizem. Dvojni esej o tranzitivnosti navidezno protislovnih pojmov.' Časopis za kritiko znanosti, 32(217-218), str. 126–149.
10. Gullestad, Marianne. 2004. 'Blind Slaves of our Prejudices: Debating "Culture" and "Race" in Norway.' Ethnos, 69, 2, str. 177-203.