Francoščina in romanski jeziki

Francoščina in romanski jeziki

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šega Agata

Vsebina

1. Romansko jezikoslovje: predmet preučevanja in cilji, kratka zgodovina vede.
2. Klasična in vulgarna latinščina.
3. Vulgarna latinščina in njen pomen za romansko jezikoslovje; njene bistvene značilnosti v primerjavi z romanskimi jeziki na področju glasoslovja, oblikoslovja, skladnje in besedišča.
4. Romanski jeziki:
- Romanija: definicija pojma;
- različni kriteriji razvrščanja romanskih jezikov;
- razdelitev romanskih jezikov po geografskem kriteriju;
5. Balkanska romanščina, italoromanščina, romanščina v Alpah, iberoromanščina.
6. Galoromanščina:
- okcitanščina;
- frankoprovansalščina;
- tujejezični govorci na galoromanskem območju.
7. Francoščina:
- kratka zgodovina jezika in razvoj jezikovnih značilnosti;
- francoska narečja in francoski knjižni jezik;
- položaj francoščine v Evropi in izven nje;
- francoščina in Slovenci.