Geografija Severne Afrike in Jugozahodne Azije

Geografija Severne Afrike in Jugozahodne Azije

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vintar Mally Katja

Vsebina

• regionalizacija Severne Afrike in Jugozahodne Azije,
• zgodovinski pregled regije in vpliv zgodovinskih dejavnikov na današnje razmere v regiji,
• naravnogeografske značilnosti regije: geološki razvoj in geomorfološke značilnosti, podnebje, hidrogeografske značilnosti, prsti in biomi, okoljski problemi in izzivi rabe naravnih virov (dezertifikacija, pomanjkanje vodnih virov, podnebne spremembe ipd.),
• poselitvene in prebivalstvene značilnosti (rast prebivalstva, migracije, etnične, jezikovne in verske značilnosti, socialni vidiki človekovega razvoja) in njihov vpliv na pokrajino,
• gospodarske značilnosti: položaj regije v svetovnem gospodarstvu in njene gospodarske značilnosti (kmetijstvo in nekmetijske dejavnosti, vloga naravnih virov, zlasti fosilnih goriv),
• geografske značilnosti posameznih delov regije (Severozahodna Afrika, Severovzhodna Afrika, Jugozahodna Azija), njihovi aktualni socialno-ekonomski problemi, politična vprašanja (konflikti) in okoljski izzivi.