Izbirni diplomski seminar - iz književnosti

Izbirni diplomski seminar - iz književnosti

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rezoničnik Lidija

Nosilec predmeta na začetku študijskega leta predstavi izhodiščne diplomske teme, osvetli možne metodološke pristope, določi termine in obvezno literaturo za vse udeležence. Študentje/študentke izberejo posamezne teme in jih pripravijo v obliki prezentacij in na koncu diplomskih nalog.
Izbirni diplomski seminar - iz književnosti:
Seminarske teme se ujemajo s problematiko predavanj iz književnosti do modernizma in od modernizma do postmodernizma s poudarkom na književnosti 20. stoletja in zgradbenih vprašanjih besedila, njegovega razmerja do časa, družbe, prostora, uvajanju inovativnih sestavin in dialoga s tradicijo.

Ob temeljni literaturi, predpisani za predavanja, bo na začetku vsakega leta skupaj s temami navedena obvezna in dodatna literatura, vezana na izbiro tem seminarskih nalog.

Obok podstawowej literatury przewidzianej na wykłady, na początku każdego roku wraz z tematami zostanie wyszczególniona literatura obowiązkowa i dodatkowa związana z doborem zadań seminaryjnych.

Burkot, Stanisław, 2014: Literatura polska 1939–2009. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Eco, Umberto, 2009: Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Jarosiński, Zbigniew, 1996: Literatura lat 1945–1975. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Stabro, Stanisław, 2005: Literatura polska 1944–2000 w zarysie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Żurawski, Sławomir: Literatura polska. Encyklopedia PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.