Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka

Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mlinar Janez

Vsebina

Obravnavane so pomembnejše teme iz obdobja med 6. in 15. stoletjem: Evropska družba in ekonomija v zgodnjem srednjem veku, fevdalizem, vzpon Frankovske države, razmerje med posvetnimi in cerkvenimi oblastmi, boj za investituro, herezije, Benetke v srednjem veku, začetki humanizma in renesanse.