Izobraževanje starejših

Izobraževanje starejših

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Gerdina Otto, asist. Furlan Meta, doc. dr. Šarić Marjeta, prof. dr. Ličen Nives, prof. dr. Potočnik Slavič Irma

Konceptualni okvir, opredelitev področja in pojmov: teorije staranja, geragogika in geragoški model, edukacijska gerontologija, tanatogogika, izobraževanje in učenje starejših v okviru koncepta vseživljenjskega učenja.

Raziskovanje izobraževanja in učenja v starosti, izbrani metodološki pristopi in modeli.

Teorije učenja in izobraževanja v starosti, razumevanje znanja in identitete v starosti.

Družbeni in kulturni dejavniki, ki vplivajo na starost in izobraževanje starejših.

Individualni poteki staranja – kognitivne, emocionalne, kulturne značilnosti, ki vplivajo na učenje in izobraževanje v starosti.

Ciljne skupine v izobraževanju starejših (starejši zaposleni, starejši po upokojitvi, starejši v pozni starosti; starejši s kroničnimi obolenji in ovirami, starejši v lokalni skupnosti, starejši v turizmu …).

Sistem izobraževanja starejših glede na stopnjo organiziranosti izobraževanja in sistem izvajalcev (univerza za tretje življenjsko obdobje, ljudske univerze, podjetja, domovi za starejše, nevladne organizacije, politične organizacije …).

Načrtovanje, izvajanje in evalviranje izobraževalne dejavnosti za starejše.

Različna področja učenja in izobraževanja (umetnost, zdravje, delo, družina, religija, emocije, izgube v starosti).

Izbrane strategije izobraževalne dejavnosti (svetovanje starejšim, mentorstvo starejšim, medgeneracijsko učenje in izobraževanje).

Findsen, B., Formosa, M. (ur.) (2016). International perspectives on older adult education: research, policies and practice. Heidelberg: Springer. [Izbrana poglavja za projektno delo]
Krajnc, A., Findeisen, D., Licen, N., Ivanuš-Grmek, M., Kunaver, J. (2013). Posebnosti izobraževanja starejših. Ljubljana: Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje.
Kump, S., Jelenc-Krašovec, S. (2010). Prestari za ucenje?: vzorci izobraževanja in ucenja starejših. Ljubljana: Pedagoški inštitut: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Schaie, K.W., Willis, S. (ur.) (2015). Handbook of the Psychology of Aging. Boston: Academic Press. [Izbrana poglavja za projektno delo]
Schmidt-Hertha, B., Jelenc-Krašovec, S., Formosa, M. (ur.) (2014). Learning across generations in Europe : Contemporary issues in older adult education. Rotterdam: Sense Publishers.
Tornstam, L. (2017). Gerotranscendenca: razvojna teorija o dobrem staranju. Ljubljana: Opro.