Katalonščina 3

Katalonščina 3

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šega Agata, lekt. Vasić Tomše Hristina

Vsebina

Pri razvijanju komunikacijske sposobnosti je poudarek na usvajanju in rabi novega besedišca in na sledecih slovnicnih poglavjih:
- glagolski casi: Preterit pluscuamperfet d´indicatiu i de subjuntiu; concordança del participi; condicional compost d´indicatiu.
- odvisni govor
- modismi
Poglavja s podrocja civilizacije, zgodovine in kulture:
- Poglavja iz katalonske literature.