Lektorat slovanskega jezika III: Makedonski jezik 3-4

Lektorat slovanskega jezika III: Makedonski jezik 3-4

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita

Morfologija: zapleten glagolski sistem (glagolske oblike: predpreteklik, prihodnjik 2 in 3, pogojnik, ???-konstrukcija, ??-konstrukcija), predlog (funkcija v analitični tvorbi jezika), veznik (skladenjske korelacije), modalne besede, členek, medmet. Poglavja iz dialektologije, leksikografije, frazeologije makedonskega jezika. Osnove makedonske sintakse: besedne zveze, stavek, stavčni členi, zveze stavkov: priredje in podredje, besedni red. Jezikovne vaje.

Temeljna literatura:
Koneski, B.: Gramatika na makedonskiot literaturen jazik. Skopje: Prosvetno delo, Redakcija Detska radost, 2004 (ali druge izdaje). 354-548. COBISS.SI-ID - 29161314
S. Bojkovska, L. Minova-G'urkova, D. Pandev, Ž. Cvetkovski: Makedonski jazik za srednoto obrazovanie. Skopje: Prosvetno delo, 2001. 110-140; 209-234; 244-253. COBISS.SI-ID - 8876386 (1998) ali Bojkovska, S.
Minova-Gjurkova, Liljana: Sintaksa na makedonski standarden jazik. Skopje: Magor, 2000. 7-87. COBISS.SI-ID 39382794
Aleksova, Gordana: Dzunica: učebnik po makedonski jazik za stranci, sredno ramnište, Skopje, 2012. COBISS.SI-ID 49222754

Dodatna literatura:
Markovik’, Marjan: Dijalektologija na makedonskiot jazik I. Skopje: Filološkiot fakultet ”Blaže Koneski”, 2001. COBISS.SI-ID - 26834530
Velovska, Snežana: Beleški za makedonskata frazeologija. Skopje: Institut a makedonski jazik, 2002. COBISS.SI-ID - 50015754
Revije: Makedonski jazik COBISS.SI-ID 1135370 (do leta 2014!), Literaturen zbor COBISS.SI-ID 534282 (do leta 2008!), Spektar COBISS.SI-ID 3326722 (do leta 2015!), Sovremenost COBISS.SI-ID 3250434 (do leta 2002!), Kulturen život COBISS.SI-ID 3329026.