Nemščina v zgodovinopisju 3

Nemščina v zgodovinopisju 3

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 75

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Peternel Marija Mojca

Ciklično ponavljanje osnov morfologije in sintakse sodobnega nemškega jezika, slovnične strukture, značilne za jezik stroke, nekatere posebnosti besedotvorja z ozirom na jezik stroke ter splošno besedišče na nivoju B1; širjenje strokovne terminologije, transkripcija tiskane in pisane gotice iz 19. oz. začetka 20. stoletja.

Učbenik, ki sistematično podaja osnove morfologije in sintakse nemškega jezika, zbirka strokovnih besedil (učbenik), nemško - slovenski slovar, Nemško slovenski zgodovinski slovarji.