Opazovalna praksa pri psihologiji

Opazovalna praksa pri psihologiji

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 2

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Depolli Steiner Katja, doc. dr. Pirc Tina, prof. dr. Peklaj Cirila, prof. dr. Puklek Levpušček Melita

Študenti izbirajo opazovalno prakso pri enem od skupnih pedagoško psiholoških predmetov (psihologija za učitelje, pedagogika, didaktika, andragogika). Praksa se izvaja pod vodstvom visokošolskega učitelja/sodelavca in mentorja na partnerskih šolah. Visokošolski učitelj/sodelavec bo koordiniral prakso, pripravljal gradivo in skupaj z mentorjem na šoli ocenjeval uspešnost opravljene prakse. Pedagoška praksa se lahko izvaja razpršeno – 15 ur.
- izdelava akcijske raziskave povezane z določenim problemov v razredu (npr. odnosov, komunikacije, vodenja razreda, interakcjje v razredu, motivacije…),
- opazovanje in ugotavljanje individualnih razlik med učenci v načinu učenja, učnih stilih, strategijah, pomoč učencem pri načrtovanju učnih aktivnosti,
- opazovanje in delo z učenci s posebnimi potrebami (se seznanijo z izdelavo inidvidualiziranih učnih načrtov, s timskim delom pri obravnavi otrok s posebnimi potrebami, vključijo se v individualno pomoč pri delu z učenci v razredu,
- vključevanje v delo z nadarjenimi učenci, z vlogo učitelja pri odkrivanju, sodelujejo pri delu z nadarjenimi v razredu,
- sodelovanje in pomoč učitelju pri izvajanju pouka,
- spoznajo različne strokovne službe na šoli, njihovo vlogo pri delu šole in pri delu z učenci,
- spoznavajo različne načine in oblike spremljanja napredka učencev, dajanja povratne informacije učencem, staršem.

Wragg. E.C. (1999). An introduction to classroom observation. London. Routledge, 136 str. https://search-ebscohost-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/login.aspx?direct=tru…
Že navedena pri predmetu Psihologija za učitelje.