Razvoj romanskih jezikov

Razvoj romanskih jezikov

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šega Agata

Vsebina

1. Historično glasoslovje:
- razvoj naglašenih, nenaglašenih vokalov in diftongov od latinščine do romanskih jezikov;
- razvoj konzonantov;
2. Historično oblikoslovje: razvoj posameznih besednih vrst od latinščine do romanskih jezikov (samostalnik, pridevnik, števnik, zaimek, člen, glagol, prislov, medmet).
3 Historična sintaksa:
- gradnja sintagme in besedni red;
- poved: značilnosti romanskega podredja in priredja.
4. Razvoj romanskega besedišča:
- latinsko besedišče, ki je ohranjeno v romanskih jezikih;
- semantične inovacije in dejavniki, ki nanje vplivajo;
- besedotvorje: izpeljava in sestavljanje;
- zunanji vplivi na besedišče romanskih jezikov: substrat, superstrat, adstrat.
5. Problem klasifikacije romanskih jezikov:
- prvi poskusi klasifikacije romanskih jezikov;
- delitev na podlagi substrata;
- delitev na literarne in neliterarne romanske jezike;
- delitev na zahodnoromanske in vzhodnoromanske jezike;
- delitev na osrednje in obrobne romanske jezike;
- delitev glede na stopnjo oddaljenosti od latinščine;
- različne delitve po skupnih značilnostih posameznih jezikov.
6. Kritične izdaje starih besedil.
7. Besedila, ki predstavljajo vir za vulgarno latinščino.
8. Najstarejša romanska besedila.
9. Problem rojstva romanskih jezikov