Razvoj romanskih jezikov

Razvoj romanskih jezikov

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šega Agata

1. Historično glasoslovje:
- razvoj naglašenih, nenaglašenih vokalov in diftongov od latinščine do romanskih jezikov;
- razvoj konzonantov;
2. Historično oblikoslovje: razvoj posameznih besednih vrst od latinščine do romanskih jezikov (samostalnik, pridevnik, števnik, zaimek, člen, glagol, prislov, medmet).
3 Historična sintaksa:
- gradnja sintagme in besedni red;
- poved: značilnosti romanskega podredja in priredja.
4. Razvoj romanskega besedišča:
- latinsko besedišče, ki je ohranjeno v romanskih jezikih;
- semantične inovacije in dejavniki, ki nanje vplivajo;
- besedotvorje: izpeljava in sestavljanje;
- zunanji vplivi na besedišče romanskih jezikov: substrat, superstrat, adstrat.
5. Problem klasifikacije romanskih jezikov:
- prvi poskusi klasifikacije romanskih jezikov;
- delitev na podlagi substrata;
- delitev na literarne in neliterarne romanske jezike;
- delitev na zahodnoromanske in vzhodnoromanske jezike;
- delitev na osrednje in obrobne romanske jezike;
- delitev glede na stopnjo oddaljenosti od latinščine;
- različne delitve po skupnih značilnostih posameznih jezikov.
6. Kritične izdaje starih besedil.
7. Besedila, ki predstavljajo vir za vulgarno latinščino.
8. Najstarejša romanska besedila.
9. Problem rojstva romanskih jezikov

SKUBIC, M.: Uvod v romansko jezikoslovje. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1996. 346 str. COBISS.SI-ID - 62599424
SKUBIC, M.: Romanski jeziki. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2002. 345 str. COBISS.SI-ID - 115930880
MEYER-LÜBKE, W.: Romanisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg: Carl Winters, 1935. COBISS.SI-ID - 22789730
BEC, P.: Manuel pratique de philologie romane, I-II. Picard: Paris, 1970-71. 580 str. – 640 str. COBISS.SI-ID - 8339207
BOURCIEZ, E.: Éléments de linguistique romane, Paris (več izdaj). 793 str. COBISS.SI-ID - 19603298
ILIESCU, M. – SLUSANSKI, D.: Du latin aux langues romanes. Gottfried Egert: Wilhemsfeld, 1991. 301 str. COBISS.SI-ID - 27489378
KOPRIVA, S. Latinska slovnica, Maribor: Obzorja, 1989. 410 str. COBISS.SI-ID - 8295936