Rimska zgodovina

Rimska zgodovina

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lovenjak Milan

Stara Italija in začetki Rima, zgodnja, srednja in pozna republika, zgodnja in visoka cesarska doba, rimska družba v cesarski dobi (struktura rimske družbe, posebej odnos države do Judov in kristjanov kot posebnih religioznih skupin). Težišče predmeta je na obdobju rimskega cesarstva od Avgusta do odstavitve zadnjega zahodnorimskega cesarja leta 476. V obliki zgodovinskega pregleda zasnovana predavanja se navezujejo med tematsko sorodnimi vedami zlasti na arheologijo (predvsem provincialno) in zgodovino rimske književnosti, dosti stičnih točk pa je tudi z rimskim pravom, zgodovino religij, posebej zgodnjo cerkveno zgodovino, socialno zgodovino in historično antropologijo.

R. Bratož, Rimska zgodovina I. Od začetkov do nastopa cesarja Dioklecijana, Ljubljana 2007, 527 str.
M. Le Glay, J.-L. Voisin, Y. Le Bohec, A History of Rome, Chichester, 20094, 639 str.
M Lovenjak, Senatus consultum de Cn. Pisone patre (CIL II2, 5.900) in Tacitov opis procesa proti Gneju Pizonu. Keria 18/2, 2016, 47-78.
M. Lovenjak, Rimski tribun Cola di Rienzo (1347), Res gestae divi Augusti in Lex de imperio Vespasiani, Keria 20/1, 2018, 47-104.
M. Šašel Kos, Rimsko osvajanje zahodnega Balkana. Ilirik v Apijanovi Ilirski zgodovini, Ljubljana, 2010, 300 str.
M. Šašel Kos. V srcu rimskega imperija. Zgodovina slovenskega prostora v antiki do vlade Maksimina Tračana. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2020 (Zbirka Zgodovinskega časopisa; 51).