Slovenska narečja

Slovenska narečja

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Smole Vera

Osnovne značilnosti narečnih skupin oz. narečij na vseh jezikovnih ravninah v odnosu do slovenskega knjižnega jezika (sinhron pogled) bodo študentje spoznavali ob izbranih narečnih besedilih pri vajah. Poudarek bo na: (ne)tonemskosti, diftongih, posebnih narečnih glasovih, osnovnih posebnostih pri končniških in besedotvornih morfemih, prevzeti in ožjenarečni leksiki, posebnostih pri zgradbi stavka itd. Istočasno bodo spoznavali sodobno nacionalno transkripcijo za zapis narečnih besedil. Pridobljeno znanje bodo sproti utrjevali in razširjali s seminarsko nalogo, v kateri bodo na enak način analizirali narečno besedilo, ki ga bodo posneli in zapisali sami.

- Vera Smole, Mojca Horvat: e-gradivo za predmet Slovenska narečja
- Tine Logar: Slovenska narečja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1993.
- Fran Ramovš: Historična gramatika slovenskega jezika VII: Dialekti. Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1935.
- Vera Smole: Narečne skupine – pregled: del vsebine za predmet ZDS II. Ljubljana: [V. Smole], 2004.
- Slovenska narečja. V: Enciklopedija Slovenije 12. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998, 1–5.
- Dodatna literatura za seminarske naloge bo podana na vajah.