Socialna zgodovina

Socialna zgodovina

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Štuhec Marko, izr. prof. dr. Ajlec Kornelija, izr. prof. dr. Jerše Sašo

Vsebina

Družbene strukture v Evropi v visokem srednjem veku. Vpliv gospodarske in demografske krize poznega srednjega veka na posamezne družbene razrede. Socialne napetosti in konflikti v evropskih mestih in na podeželju v poznem srednjem veku. Družbeni pogoji za oblikovanje zgodnjemoderne države. Vpliv gospodarske konjunkture »dolgega 16. stoletja« in zgodnjega kapitalizma na različne družbene skupine. Kriza in prilagajanje plemstva povečani vlogi monarha in zgodnjemu kapitalizmu. Družbena, politična in kulturna vloga kraljevega dvora. Socialna, politična in kulturna vloga urbanih elit. Uradništvo in srednji sloji od 15. do 20. stoletja. Družbene skupine na podeželju od 15. do 20. stoletja. Družbena baza evropskih odkritji in kolonialnih osvajanj. Obrobne družbene skupine in spremenjeni odnos do revščine. Socialno discipliniranje. Družbena solidarnost, socialne napetosti in revolucije v Evropi od konca 15. do konca 20. stoletja. Recepcija reformacij s strani različnih družbenih skupin. Emigranti in begunci. Kulturne prakse in vednost različnih družbenih skupin. Začetki potrošniške družbe v 17., 18. in 19. stoletju. Družina, odnosi med generacijami in odnosi med spoloma od poznega srednjega veka do 20. stoletja. Družbene spremembe v času industrijske revolucije in modernizacije.