Uvod v japonsko jezikoslovje 2

Uvod v japonsko jezikoslovje 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Golob Nina, doc. dr. Hmeljak Marija Kristina

Vsebina

Utrjevanje znanja, pridobljenega pri predmetu Uvod v japonsko jezikoslovje 1, o osnovni zgradbi japonščine od pisave, glasoslovja in morfologije preko ravni stavka oz. povedi do besedilne ravni:
- pisava: principi rabe kitajskih pismenk in japonskih zlogovnih pisav;
- glasoslovje: japonske specifike (kratki in dolgi samoglasniki, sistem naglaševanja, protistava s slovenskim glasovnim sistemom);
- besedne vrste in njihove značilnosti,
- skladnja (struktura povedka in aktantov, način, vid in čas, modalnost, besedilni členki).
- temelji besediloslovja japonščine (besedilni členki),
- temelji pragmatike (spoštljivi govor, moški in ženski govor).