Zgodovina ideje evropskega povezovanja

Zgodovina ideje evropskega povezovanja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Ajlec Kornelija

Vsebina

Zgodovini ideje evropskega povezovanja bo predmet sledil od 14.-15. stol. , ko je Evropa začela postajati političen pojem, preko 17. stol., ko so se začeli oblikovati novi načrti, ki so želeli povezati Evropo v eno samo celoto, razsvetljenstva, ko so na Evropo začeli gledati, kot na veliko republiko razdeljeno na manjše države, enotno civilizacijo in kulturno enoto, do Napoleonovih idej o integraciji Evropo, pa vse do prvi modernih idej o povezovanju Evrope, kot sta jih domislila Richarda N. Coudenh-Kalegr ali Aristid Briand. Kronološko bo predmet osrediščen na dvajseto stoletje in še posebej na čas po drugi svetovni vojni. Obravnavane bodo denimo Churchillove viziji združene Evrope, pa ideje Georga Marshalla, prikazan nastanek in delovanje Organizacije za evropsko sodelovanje, Zahodne unije, Sveta Evrope Evropske skupnosti za železo in jeklo, Evropske obrambne skupnosti, Evropske gospodarske skupnosti do ustanovitve Evropske unije. Seveda bo velika pozornost posvečena prav njenemu razvoju vse do današnjih dni. Posebej vloga Slovenije v evropskih integracijah.