Zgodovina pedagogike in šolstva

Zgodovina pedagogike in šolstva

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vidmar Tadej

- Utemeljitev in razvoj pedagogike kot znanosti ter faze njenega konstituiranja. Vpliv interdisciplinarnega pristopa v raziskovanju izobraževanja na razvoj pedagoških ved.
- Identificiranje in analiziranje faz, mejnikov v razvoju pedagogike kot znanosti ter teorije in prakse vzgoje in izobraževanja od začetka 19. stoletja do sredine 20. stoletja. Analiza oblik vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih, oblik formalnega, neformalnega in informalnega izobraževanja in učenja.
- Posebna pozornost je namenjena analizi in interpretaciji razvoja institucij, načinov, oblik in metod vzgoje n in izobraževanja na Slovenskem od začetka 19. do sredine 20. stoletja.

- Blankertz, H. (1982). Die Geschichte der Pädagogik. Wetzlar: Buchse der Pandora. str. 89–132, 143–186, 210–221, 258–295.
- Javornik, M. in Šebart, M. (1991). Herbartov koncept vzgoje. Sodobna pedagogika, št. 3–4, str. 138–147.
- Melik, V. (1970). Slovenci in »nova šola«. V: V. Schmidt, V. Melik in F. Ostanek (ur.). Osnovna šola na Slovenskem 1869–1969. Ljubljana: Slovenski šolski muzej, str. 31–63.
- Medveš, Z. (1992). Aktualnost reformske pedagogike v sodobnih vzgojnih konceptih in njen pomen v razvoju vzgoje in izobraževanja na Slovenskem. V: A. Rajtmajer, M. Kramar, M. Pšunder, A. Papotnik, J. Bezenšek in M. Erženičnik-Pačnik (ur.). Mednarodni posvet o alternativnih vzgojnih konceptih in znanstveni simpozij o raziskovalnih dosežkih v vzgoji in izobraževanju. Maribor: Pedagoška fakulteta Maribor, str. 1–14.
- Schmidt, V. (1970). Osnovna šola in osnovnošolska zakonodaja pred sto leti. V: V. Schmidt, V. Melik in F. Ostanek (ur.). Osnovna šola na Slovenskem 1869–1969. Ljubljana: Slovenski šolski muzej, str. 9–29.
- Schmidt, V. (1988). Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem. Ljubljana: Delavska enotnost. (2. knjiga: str. 5–75, 78–144, 192–236, 250–295 in 3. knjiga: str. 5–114, 123–148, 161–415).
- Žlebnik, L. (1973). Obča zgodovina pedagogike (str. 139–172, 183–195, 227–338). Ljubljana: DZS.
Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu. / Relevant articles in national and foreign literature in libraries and www.