Znanstveno-raziskovalno delo in magistrski seminar - jezikoslovje

Znanstveno-raziskovalno delo in magistrski seminar - jezikoslovje

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ilc Gašper

Vsebina

Predmet se osrednja na naslednje vsebinske točke:
- raziskovalno delo v jezikoslovju (vrste, teoretična izhodišča, metodološki postopki);
- teoretični modeli in njihova vloga pri razumevanju jezikoslovnih pojavov;
- teoretična izhodišča raziskovanja, uporabljene metode in interpretacija rezultatov;
- raziskovalni projekt (opredelitev problema in raziskovalnih ciljev, pregled literature, zbiranje in obdelava gradiva, diskusija in interpretacija rezultatov, zaključek);
- zbiranje in obdelava gradiva (delo s korpusi, vzorčenje, osnovni statistični izračuni itd.);
- interpretacija raziskovalnih rezultatov, diskusija.