Klasična in sodobna svetovna književnost – vaje

Klasična in sodobna svetovna književnost – vaje

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Bole Maia Andreja, prof. dr. Matajc Vanesa

Klasična in sodobna svetovna književnost – vaje so namenjene poglobitvi poznavanja specifik literarnozgodovinskih obdobij in poglobitvi poznavanja kulturno vplivnih literarnih besedil, ki vključuje predvsem pregled sodobnih zunajevropskih književnosti (latinskoameriških, afriških, azijskih, karibskih) s poudarkom na specifiki postkolonialne literature. Vaje z nanašanjem na vse našteto uvajajo v suvereno tekstno-analitično in literarno-zgodovinsko in kulturno interpretativno uporabo poznavanja specifik literarnih obdobij in smeri v zgodovinskem razvoju svetovne književnosti in njihovih formalno-estetskih naravnanosti z upoštevanjem kulturnozgodovinske raznolikosti. Vaje gradijo na delu z literarnimi teksti in načini njihove interpretacije in s tem še zlasti pripravljajo na delo v šolskem okolju.

Harold Bloom: Zahodni kanon. Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2003.
Janko Kos, Pregled svetovne književnosti. Ljubljana 2005. 315 str.
Erich Auerbach, Mimesis. Prikazana resničnost v zahodni literaturi. Ljubljana 1998. 443 str. (izbrana poglavja)
Tomo Virk, Strah pred naivnostjo. Poetika postmodernistične proze. Ljubljana 2000. 261 str. (izbrana poglavja)
Tomo Virk: Primerjalna književnost na prelomu tisočletja : kritični pregled. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007.
Bill Ashcroft (et al.): Key concepts in post-colonial studies. London ; New York : Routledge, 1998.
Aschcroft, Griffiths, Tiffin, The Empire Writes Back. London in New York 1989
Earl Roy Miner. Comparative poetics : an intercultural essay on theories of Literature. Princeton, New Jersey, 1990. 259 str. (izbrana poglavja)