Metodološki seminar za magistrsko delo delo

Metodološki seminar za magistrsko delo delo

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Istenič Kotar Saša, prof. dr. Rošker Jana

Predmet poteka v seminarski obliki. Vsebinski poudarek je na teoretski in aplikativni nadgradnji splošne in specifično sinološke problematike, s katerimi so raziskovalci in raziskovalke bili soočeni v procesih samostojne izdelave diplomske naloge. Študentje morajo izkazati dobro sposobnost diferenciacije med splošnimi metodami družboslovnih in humanističnih znanosti na eni, ter posebnimi metodološkimi iztočnicami, ki so lastne kitajski tradiciji. Svoje poznavanje tradicionalne strukturne povezave med naravo in družbo, svoje razumevanje specifike azijskega razvoja družbe, politike in ekonomije, ter svoje poznavanje teoretske terminologije v kitajščini razvijajo skozi optiko zastavljene hipoteze, katero morajo pri izdelavi magistrske naloge utemeljeno verificirati oziroma falsificirati. Brez uspešno opravljenega seminarja študent/ke ne morejo pristopiti k zagovoru magistrskega dela.

Poleg splošne (skupne) študijske literature, ki je navedena spodaj, uporabljajo študentje in študentke pri delu predvsem literaturo, ki jo sami izberejo pri izdelavi svojih magistrskih del.
- Eco, Umberto. 2010. Wie man einewissenschaftliche Abschlußarbeitschreibt. München: W. Fink-Verlag, (5. izd.).
- Feng, Yaoming???. 2000.?????????? (Problem metodologije v kitajski filozofiji). Taibei: Yunchen wenhua shiye.
- Giddens, Anthony. 1989. Nova pravila sociološke metode. Ljubljana: Studia Humanitatis.
- Hribar, Tine. 1991. Teorija znanosti in organizacija raziskovanja. Ljubljana: FDV.
- Leung, Thomas In-Sing. 2001. The Fang-fa (method) and Fang-fa-lun (Methodology) in Confucian Philosophy.PhDDis., Honolulu: University of Hawaii.
- Li, Minghui ??? in Lin, Weijie??? , ur. 2007. ?????????: ?????(Modern Confucianism&WesternCulture: Reception and Transformation). Taibei: Zhongyang yanjiuyuan.
- Lin, Guoxiong??? . 2007. ?????? (Modern Confucianist Epistemology). V: Xin ruxue zhishi lun. Lin, Guoxiong in Yi, Xiangquan, ur. Taibei: Zhongguo cihuihongdaogongde hui. Str. 1-82.
- Luo, Rongqu ??? , ur. 2008. ?«??«????. (Od »pozahodenja« do modernizacije). Hefei: Huangshanshushe.
- Liu, Changlin???. 1991.?????? (Kitajska kognitivna sistematika). Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe.
- Loomba, Ani. 2008. Kolonializem, neokolonializem. Ljubljana: Orbis.
- Rošker S., Jana. 2005. Na ozki brvi razumevanja – medkulturna metodologija v sinoloških študijah. Ljubljana: FF.
- Rošker, Jana S. 2008. Sodobna teoretska kitajščina na področju humanistike in družboslovja: semantične strukture in znanstvena ter strokovna terminologija sodobne kitajščine. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
- Siikala, Jukka. 1999. WritingsbetweenCultures. V: Postcolonialism and Cultural Resistance. Nyman, Jopi in Stotesbury, John A., ur. Joensuu: Joensuunyliopiston humanistinentiedekunta. Str. 48–58.
- Tang Junyi ??? (2000): ??????? (Ponovna vzpostavitev duha humanistike). Taipei: Xueshengshuju
- Ule, Andrej. 1992. Sodobne teorije znanosti. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.
- Wang Zhiping???. 1998.?????????????????? (Oris zgodovinskega razvoja nekaterih kategorij klasične kitajske filozofije). Wenzhou daxue xuebao1(13): 33–37.
- Weber, Max. 1989. Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen Konfuzianismus und Taoismus.Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebek).
- Wen, Gongyi in Cui, Qingtian. 2001.??????? (Učbenik zgodovine kitajske logike). Tianjin: Nankai daxue chubanshe.
- Zhang, Dainian. 2002. Key Concepts in Chinese Philosophy (prev. in ur. Ryden, Edmund). New Haven, London: Yale University Press in Beijing: Foreign Languages Press.