Pedagoška praksa

Pedagoška praksa

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 10

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia, lekt. mag. Nowak Marta

Vsebina

Vsebina prakse zajema:
- spoznavanje organizacije dela v izobraževalni ustanovi in spremljanje poteka učnega procesa pri pouku poljščine,
- pripravo na hospitacije in pedagoško prakso,
- učno pripravo (izdelavo učnih priprav in gradiv za pouk poljščine),
- pripravo dokumentacije (učni načrt, tematsko pripravo),
- preverjanje in ocenjevanje (vrste testov, kriteriji točkovanja),
- izdelavo zapisnikov s hospitacij,
- sestavljanje in urejanje pedagoške mape in portfolija
- aktivno sodelovanje pri pouku
- mini nastopi in/ali celourni nastopi pri mentorjevih urah.
Pedagoška praksa obsega 3 tedne. Študent bo v času opravljanja prakse dobil osnovni vpogled v delo ustanove kot celote in v potek dela pri pouku poljščine.
Natančnejšo vsebino prakse in razpored opravljanja posameznih nalog oblikuje študent skupaj z učiteljem-mentorjem pred začetkom prakse. Študent prakso opravlja na Poljskem (FF ima sklenjeno pogodbo z Univerzo v Lodžu).