Poljska književnost do modernizma II

Poljska književnost do modernizma II

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rezoničnik Lidija

Vsebina

Predavanja prikažejo razvoj literarnih tokov od sredine19. stol. do prve svetovne vojne, razvojne stopnje so opredeljene z obravnavo literarnih besedil in njihovega družbenozgodovinskega konteksta. Idejno-estetske in oblikovne razsežnosti dobe so prikazane ob ključnih besedilih pozitivizma in moderne, obenem pa so postavljene v okvire evropskih tokov. Predstavljeni so prehodni členi literarnozgodovinskih formacij s prikazom medgeneracijskih polemik, uveljavljanje novega, destrukcij ali nadgrajevanje tradicionalnega. Na ozadju širšega zahodnoevropskega kulturnega okvira so izpeljane idejnoestetske posebnosti poljske književnosti v obdobju državne razkosanosti, ki korespondirajo s specifiko dobe (postopna destrukcija tragičnega heroizma in njegovo občasno vračanje; razvoj literarnih zvrsti ob koncu stoletja). Prikaz posledic razcepljenosti duhovne ustvarjalnosti med domovino in emigracijo in razumevanje vloge nacionalne književnosti v času izgube narodove suverenosti.