Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku I

Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku I

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pisanski Peterlin Agnes

Pri predmetu se študenti seznanijo z značilnostmi pisnega in govorjenega diskurza v angleškem jeziku na ravni oblike, funkcije, namena in ciljne publike. Predmet se osredotoča na retorične konvencije in značilnosti izbranih žanrov. Študentje se seznanijo s strukturo različnih žanrov, z jezikom, ki se tipično uporablja v obravnavanih žanrih, ter primerjajo položaj bralca/poslušalca s položajem pisca/govorca. Študentje obravnavane koncepte prenesejo na tvorjenje besedil. Predmet se osredotoča na običajne, manj specializirane žanre.

de Beaugrande, Dressler. 1992. Uvod v besediloslovje. Park: Ljubljana.
Graddol, D., Cheshire, J. in Swann, J. 1996. Describing Language. Buckingham: Open University Press.
Goatly, A. 2000. Critical Reading and Writing. London/New York: Routledge.
Halliday, Hasan. 1976. Cohesion in English. London/New York: Longman.
McCarthy, M. 1991. Discourse Analysis for Language Teachers. Cambridge: CUP.
Pope, R. 1998. The English Studies Book. London/New York: Routledge.
Salkie, R. 1995. Text and Discourse Analysis. London: Routledge.
Thorne, S. 2008. Mastering Advanced English Language. London: Macmillan.