Primerjalna književnost 3 - vaje

Primerjalna književnost 3 - vaje

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Žunkovič Igor, prof. dr. Virk Tomislav

Predmetni sklop Primerjalna književnost 3 prinaša zahtevnejšo obravnavo komparativističnih tem in problemov oz. obravnavo na višji ravni. Ukvarja se s temeljnimi konceptualnimi problemi sodobne primerjalne in svetovne književnosti (razmerja primerjalne književnosti z drugimi humanističnimi in družboslovnimi disciplinami, postkolonialni teoretski vidiki idr. ). Vaje z nanašanjem nanje uvajajo v suvereno primerjalno obravnavo razmerij literarnih besedil z drugimi literarnimi besedili, umetniškimi deli, teoretskimi besedili v različnih zgodovinskih kulturah, zlasti z vidikov literarnosti, drugosti, medbesedilnosti, medkulturnega posredništva. Snovno se nanašajo zlasti na problematiko razmerij med literaturo, kulturo (kulturami), zgodovinopisjem, filozofijo, sociologijo.

- Tomo Virk: Primerjalna književnost na prelomu tisočletja : kritični pregled. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. 259 str. COBISS.SI-ID - 236661760
- Janko Kos, Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana 2001. COBISS.SI-ID - 109315328
- E. W. Said, Culture and Imperialism. New York 1994 COBISS.SI-ID - 2448994
- H. K. Bhabha, Nation and Narration, London 1990 (2008). COBISS.SI-ID - 52025186
- H. K. Bhabha, The location of Culture. London 2007. COBISS.SI-ID - 38694498
- G. C. Spivak, A Critique of Postcolonial Reason. Cambridge 1999 COBISS.SI-ID - 18085730
- L. P. Zamora (ur.), Magical realism. London, Durham 1995L. P. Zamora (ur.), Magical Realism. London 1995 COBISS.SI-ID - 3408226
- Tomo Virk, Strah pred naivnostjo. Poetika postmodernistične proze. Ljubljana 2000. COBISS.SI-ID - 105736960
- Hans Bertens and Douve Fokkema (ur.), International Postmodernism. Theory and Literary Practice. Amsterdam/Philadelphia 1997. COBISS.SI-ID - 3535714