Primerjalna religiologijo z uvodom v religiologijo

Primerjalna religiologijo z uvodom v religiologijo

Stopnja: 2

Ure predavanj: 40

Ure seminarjev: 20

Ure vaj: 0

ECTS točke: 10

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Škamperle Igor, izr. prof. dr. Zalta Anja

Predmet predstavi študentom široko in kompleksno problematiko religije kot avtonomnega družbenega in kulturnega področja. Študenti se temeljito seznanijo z osnovnimi pojmovnimi kategorijami, ki omogočajo misliti simbolni religiozni svet, ne glede na specifičnosti posameznih civilizacijskih ali zgodovinskih kontekstov. Na ta način predmet podaja osnovno teoretsko ogrodje za razumevanje religioznih pojavov v družbi in zgodovini. V tem smislu obravnava obče religiološke pojme kot so sveto-profano, kolektivna in osebna vera, mit, žrtvovanje, obred, simbol, nadnaravno, božje, politeizem, monoteizem, ateizem, sveti časi, sveti kraji in sakralne lokacije ali objekti, molitev, daritev, odrešenje. Študij osnovnih pojmov in posameznih razvojnih oblik ob tem pokaže tudi na tesno povezanost religij(e) z razvojem civilizacij(e), kultur(e), filozofij(e) in umetnosti ter oblikovanjem družbenih vezi. S tega vidika uvaja tudi v poznavanje svetovnih in drugih značilnih religij.

Izbrana poglavja iz:
- M. Eliade, Zgodovina religioznih verovanj in idej, DZS, Ljubljana 1996
- R. Otto, Sveto, Hieron, Nova revija, Ljubljana 1993
- J. G. Frazer, Zlata veja, Raziskave magije in religije, Hieron, Nova revija, Ljubljana 2004
- E. F. Edinger, Jaz in arhetip, Individuacija in religijska funkcija psihe, Claritas, ŠOU, Ljubljana 2004
- Smrke, Marjan, Svetovne religije, FDV, Ljubljana 2000
- J. Campbell, The Masks of God, I-IV, Viking Press, 1969 .
- Paden, William, Religious Worlds: The Comparative Study of Religion, Beacon Press, Boston 1994.
- McCutcheon Russel T.(ured.), The Insider/Outsider Problem inthe Study of Religion. Cassel, London 1999.
- Hinnells, John R. (ured.), The Routledge Companion to the Studyof Religion, Routledge, London 2005.
- Waardenburg, Jacques, Religion und Religionen, Systematische Einführung in die Religionswissenschaft, Walter de Gruyter, Berlin 1986.
- Zinser, Hartmut(ured.) Religionswissenschaft, Dietrich Reimer, Berlin 1988.
- Kippenberg, Hans G., Stuckrad, Kocku , Einführung in dieReligionswissenschaft, C:H:Beck, München 2003.

Navodila o uporabi literature in dodatno literaturo dobijo študentje ob seminarjih in individualnih konzultacijah.