Raziskovalno in projektno delo (veščine)

Raziskovalno in projektno delo (veščine)

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, izr. prof. dr. Lampič Barbara

- Geografsko raziskovanje v odnosu do drugih strok.
- Vrste projektov in njihove značilnosti.
- Način pridobivanja raziskovalnih projektov, odziv geografske stroke na zahteve in potrebe raznovrstnih naročnikov temeljnih, aplikativnih raziskovalnih projektov, strokovnih ekspertiz, mnenj itd.
- Oblikovanje izhodišč, namenov, ciljev, delovnih hipotez in delovnih faz pri projektih.
- Terminsko načrtovanje raziskovalnega dela, izpostavitev kontrolnih ciljev za potrebe spremljevalcev raziskovalnega dela.
- Priprava finančnega vrednotenja posameznih delovnih faz. Načrtovanje timskega raziskovalnega dela, opredelitev vloge posameznika in nosilca pri projektu.
- Oblike in načini diseminacije rezultatov raziskovalnega dela po posameznih delovnih fazah in zaključkov raziskovalnega projekta.
- Temeljne zakonitosti izdelave zaključnega elaborata, priprava kartografskih, grafičnih prilog za nazornost geografskih raziskovalnih poročil.
- Predstavitev pravnih osnov pri ohranjanju avtorskih pravic in pravic naročnika raziskave pri nadaljnji uporabi rezultatov raziskave.
- Sodelovanje v interdisciplinarnem raziskovalnem projektu in vloga prijavitelja ali nosilca tovrstnih raziskav.

• Petričevič, V., 2010. Poslovno sporazumevanje in vodenje. Zavod IRC. 56 str. http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Poslovno_sporazu…
• Tacer, B., 2012. O timskih vlogah in razvojnih fazah timov. Vzgoja in izobraževanje, letn. 43, št. 3/4, str. 13–18. http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-TAXZET7K/6e8ab270-ef68-47da-8f…
• Stare, A., 2011. Projektni management, teorija in praksa. Ljubljana, agencija Poti, 340 str. COBISS.SI-ID – 258751744
• Flowerdew, R., Martin, D., 2005. Methods in human geography. A guide for students doing research projects. Harlow, Pwarson Education, 366. COBISS.SI-ID – 32077410
• Kneale, P.E., 1999. Study Skills for Geography Students, a Practical Guide. London, Arnold, 276 str. COBISS.SI-ID – 11564642
• Boštjančič, E., Lampič, B., 2015. Varnost, stabilnost, življenjski slog. Prevladujoča karierna sidra gospodarjev slovenskih tržnih kmetij. Dela, 44, str. 5–23. COBISS.SI-ID – 59501410
• Pirš, K., Boštjančič, E., 2015. Skupinski zanos in kreativnost. Ko tim izgubi občutek za čas in prostor. HRM: strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu, 13, 64, str. 32–34. COBISS.SI-ID – 57368162

Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici.