Slovenski jezik

Slovenski jezik

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Smolej Mojca

Vsebina

Predavanja opredelijo temeljne sestavine sodobne slovenske jezikovne situacije; označijo družbeni status slovenščine s kratkim zgodovinskim pregledom in s sodobno državno in mednarodno opredelitvijo. Slovenski jezik opredelijo kot kontinuum teritorialnih, socialnih, funkcijskih in drugih jezikovnih zvrsti. Posebno pozornost namenijo opredelitvi knjižnega/standardnega slovenskega jezika kot kodificirane jezikovne zvrsti. Pojasnijo sistemsko, besedilno in identifikacijsko logiko jezikovne norme. Študentje/ke podrobneje spoznajo temeljne slovenske knjižnojezikovne priročnike (Slovar slovenskega knjižnega jezika, Slovenski pravopis, Slovensko slovnico) in temeljne sodobne jezikovne vire (korpusa slovenskega jezika Fidaplus in Nova Beseda); tudi s svojim lastnim analitičnim delom spoznajo naravo razmerja med sodobno jezikovno dejanskostjo, njenim opisom in jezikovnim predpisom. V posebnem sklopu je prikazana jezikovna podoba slovenskih umetnostnih besedil v zgodovinskem razvoju in žanrski raznovrstnosti.