Slovensko-francosko prevajanje ll

Slovensko-francosko prevajanje ll

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 60

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mezeg Adriana, izr. prof. dr. Vaupot Sonia, lekt. dr. Dobnik Nadja, prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Predmet sestavljata dva podpredmeta:
a) Prevajanje iz francošcine v slovenšcino 2
b) Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika francoskega jezika

Prevajanje iz francošcine v slovenšcino: Študentje poglobijo v prvem letniku pridobljena znanja in spretnosti na podrocju prevajanja iz francošcine v slovenšcino ter ob delu z izbranimi splošnimi besedili spoznavajo prevajalske probleme in možnosti za njihovo reševanje.
Prevajanje splošnih besedil izbranih vrst in z razlicnimi funkcijami iz francošcine v slovenšcino.

Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika francoskega jezika:
Klasifikacija in kontrastivna tipizacija frazemov ter raba v razlicnih besedilnih vrstah in žanrih, konotacija frazemov, razlikovanje temeljnih pojmov "polno, delno idiomatizirane in neidiomatizirane stalne besedne zveze, pregovor, rek, slogan, strukturno-pomenske modifikacije frazemov" z medjezikovnega in medkulturnega vidika, usvajanje najbolj znanih oz. najpogosteje rabljenih frazemov in pregovorov; opredelitev osnovnih pojmov stilistike: spoznavanje in razlikovanje stilnih elementov in figur v okviru posameznih besedilnih vrst, kategorizacija in tipizacija stilov glede na besedilne tipe s posebnimi kulturno pogojenimi znacilnostmi, relevantnimi za prevajalsko prakso.

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki:
Obvezni:
1. BAJEC, A. et al., ur. (1970-1985): Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV, Ljubljana: DZS.
2. Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française (2018), Paris: Dictionnaire Le Robert.
3. GRAD, A. (1990): Francosko-slovenski moderni slovar, Ljubljana: DZS.
4. JESENIK, V., DEMBSKIJ, N. (2001): Slovensko-francoski slovar, Ljubljana: DZS.
5. MOLINIER, G. (1986): Eléments de stylistique française, Pariz: PUF.
6. Fran (www.fran.si).

Priporocljivi:
7. GENOUVRIER, E., DÉSIRAL, C., HORDÉ, T (1953-1964, dodatek 1970): Nouveau dictionnaire des synonymes, Paris: Larousse.
8. BERTAUD DU CHAZAUD, H. (2001): Dictionnaire des synonymes et contraires, Ed. Les Usuels du Robert, Paris: Le Robert.
9. Le Grand Robert: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris: Société du Nouveau Littré.
10. Grand dictionnaire encyclopédique Larousse (1982-1985), Pariz: Larousse.

Druga priporocljiva literatura: enciklopedije, leksikoni, terminološki slovarji, angleško-francoski dvojezicni slovarji, korpusi, primerljiva besedila.